video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

763

دانلود:

360

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی چند شکلی ژنتیکی و فراوانی آللی جایگاه ژنی Growth-hormone-releasing hormone) GHRH) در گاوهای سرابی ایران

صفحات

 صفحه شروع 1898 | صفحه پایان 1904

چکیده

 انتخاب حیوان بر اساس نشانگرهای مولکولی یکی از جدیدترین روش های اصلاحی است که می تواند باعث بهبود صحت پیش بینی و پاسخ به انتخاب شود. (Growth-hormone-releasing hormone) GHRH یکی از ژن های برگزیده برای استراتژی های انتخاب بر اساس مارکر می باشد. بر اساس گزارشات موجود, چندشکلی های ژن به طور معنی داری با صفات اجزای شیر و تولید آن ارتباط دارد. به منظور بررسی چندشکلی (پلی مورفیسم) مکان ژنی GHRH در نژاد سرابی, از 112 رأس گاو خونگیری انجام شد.DNA ژنومی نمونه های خون استخراج گردید و قطعه 297 جفت باز از این ژن با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز تکثیر شد. قطعه تکثیر شده به وسیله آنزیم محدودکننده HaeIII مورد برش قرار گرفت و روی ژل آگارز 2 درصد الکتروفورز گردید. نتایج نشان داد که در این جایگاه دو آلل GHRH A و GHRH B وجود دارد که فراوانی آنها در کل جمعیت به ترتیب 0.19 و 0.81 محاسبه گردید. سه ترکیب ژنوتیپی GHRH A GHRH A,GHRH A GHRH B  و GHRH B GHRH B  شناسایی شدند که فراوانی های ژنوتیپی محاسبه شده آنها در کل جمعیت به ترتیب برابر 0.0357, 0.3037 و 0.6607 بود. آزمون مربع کای تعادل هاردی- واینبرگ را در جمعیت نشان داد (p>0.05). نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که تنوع ژنتیکی در نژاد گاو سرابی می تواند به برنامه های انتخابی آینده مخصوصا انتخاب به کمک نشانگرهای مولکولی (MAS) کمک نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خسروی، مهدی، امین افشار، مهدی، و چمنی، محمد. (1392). بررسی چند شکلی ژنتیکی و فراوانی آللی جایگاه ژنی Growth-hormone-releasing hormone) GHRH) در گاوهای سرابی ایران. آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز)، 7(2 (پیاپی26))، 1898-1904. SID. https://sid.ir/paper/183125/fa

  Vancouver: کپی

  خسروی مهدی، امین افشار مهدی، چمنی محمد. بررسی چند شکلی ژنتیکی و فراوانی آللی جایگاه ژنی Growth-hormone-releasing hormone) GHRH) در گاوهای سرابی ایران. آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز)[Internet]. 1392؛7(2 (پیاپی26)):1898-1904. Available from: https://sid.ir/paper/183125/fa

  IEEE: کپی

  مهدی خسروی، مهدی امین افشار، و محمد چمنی، “بررسی چند شکلی ژنتیکی و فراوانی آللی جایگاه ژنی Growth-hormone-releasing hormone) GHRH) در گاوهای سرابی ایران،” آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز)، vol. 7، no. 2 (پیاپی26)، pp. 1898–1904، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/183125/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.