مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) | سال:1390 | دوره:5 | شماره:19 | صفحه شروع:53 | صفحه پایان:63

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

299

دانلود:

77

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر منابع مختلف فسفر و باکتری های حل کننده آن بر آنالیز رشد ذرت هیبرید (ksc704)

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 63

چکیده

 به منظور بررسی تاثیر منابع مختلف فسفر و باکتری های حل کننده آن بر آنالیز رشد ذرت هیبرید سینگل کراس KSC704, آزمایشی در سال 1385 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی در این آزمایش شامل, باکتری های حل کننده فسفات در چهار سطح شامل: شاهد, باکتری تیوباسیلوس, حل کننده فسفات و باکتری تیوباسیلوس+ حل کننده فسفات, فسفر مصرفی در سه سطح شامل: شاهد (عدم مصرف), مصرف فسفر بر مبنای آزمون خاک از منبع خاک فسفات و مصرف فسفر بر مبنای آزمون خاک از منبع سوپر فسفات تریپل بود. در این مطالعه, هر 15 روز یک بار نیم متر مربع از هر کرت برداشت و ماده خشک بوته, شاخص های سطح برگ, سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد کاربرد باکتری تیوباسیلوس + حل کننده فسفات + سوپرفسفات تریپل موجب افزایش تولید ماده خشک در واحد سطح و سرعت رشد محصول گردید, ولی باعث کاهش سرعت رشد نسبی, به دلیل کاهش ساخت مواد فتوسنتزی شد. همچنین, شاخص سطح برگ در مراحل اولیه رشد به کندی, ولی با شروع مرحله رشد سریع گیاه, به سرعت افزایش یافت. بالاترین مقدار شاخص سطح برگ (4.3), ماده خشک (3451 گرم در مترمربع) و سرعت رشد محصول (5.14 گرم بر مترمربع) از کاربرد تیمار باکتری تیوباسیلوس + حل کننده فسفات + سوپرفسفات تریپل به دست آمد. از طرف دیگر مصرف باکتری تیوباسیلوس + حل کننده فسفات + خاک فسفات, نتایج مشابه و نزدیک به مصرف سوپر فسفات تریپل همراه با حل کننده ها را نشان داده است. می توان نتیجه گرفت مصرف حل کننده ها و باکتری تیوباسیلوس برای فراهمی فسفر قابل دسترس گیاه در هر دو منبع فسفر مفید است. همچنین, وجود منبع فسفر از خاک فسفات به دلیل ارزان بودن و کاهش هزینه, قابل دسترس بودن و کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از آلودگی کودهای شیمیایی می تواند جایگزین مناسبی برای کودهای فسفاته رایج نظیر سوپر فسفات تریپل باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID