مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

167

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی واکنش ژنوتیپ های جدید گندم نان به آبیاری تکمیلی از نظر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 65

چکیده

 به منظور بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد دانه 20 لاین و رقم پیشرفته گندم دیم انتخابی از جمعیت Azar2/78Zhong291, این پژوهش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه درسال زراعی 1378-88 اجرا گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف بین ژنوتیپ ها از نظر صفات طول غلاف برگ پرچم, تعداد سنبلچه بارور, تعداد سنبلچه غیربارور, تعداد دانه در سنبله اصلی, وزن دانه در سنبله اصلی, وزن هزار دانه, تعداد روز تا ظهور سنبله, تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی, شاخص برداشت و عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد و صفات طول سنبله و وزن خشک پدانکل در سطح احتمال5 درصد معنی دار و صفات تعداد پنجه بارور, ارتفاع بوته, طول پدانکل, وزن خشک سنبله و عملکرد بیولوژیک غیر معنی دار بودند. بر اساس نتایج, تنوع ژنتیکی کافی در بین لاین های گندم برای اغلب صفات وجود داشت. نتایج نشان داد که لاین های شماره 16و 4 به ترتیب با 3680 و 3400 کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد از برتری معنی داری برخوردار بودند. این لاین ها نسبت به رقم شاهد آذر 2 تحت آبیاری تکمیلی 810 الی 1090 کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه بیشتری تولید کردند. بر اساس نتایج صفات طول غلاف برگ پرچم, تعداد دانه در سنبله, وزن دانه در سنبله, تعداد پنجه و شاخص برداشت با عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی دار و صفت تعداد پنجه غیربارور با عملکرد دانه رابطه منفی و معنی داری داشتند. نتایج تجزیه علیت نشان داد که صفات طول غلاف برگ پرچم, تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه دارای بیشترین اثر مستقیم بر عملکرد دانه بودند و تاریخ رسیدگی فیزیولوژیکی اثر مستقیم منفی بر عملکرد دانه داشت. در مجموع, بر اساس صفات مختلف و عملکرد دانه لاین شماره (Azar2/78Zhong291-53) 16 مناسب ترین لاین برای آبیاری تکمیلی انتخاب گردید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.