مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

169

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر تنش اسمزی بر شاخص های جوانه زنی بذور دو گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa) و ماریتیغال (Silybum marianum) (مقاله کوتاه)

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 109

چکیده

 ارزیابی تحمل به شوری و کم آبی گیاهان دارویی, به منظور کشت در مناطق خشک و شور, از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تنش های محیطی, به ویژه خشکی و شوری بیش از عوامل دیگر موجب کاهش تولیدات زراعی در سطح جهان می گردند. انتخاب گیاهان مقاوم به خشکی در مراحل جوانه زنی, روشی کم هزینه و مطمئن جهت صرفه جویی در زمان محسوب می شود. به همین منظور آزمایشی جهت بررسی اثر تنش اسمزی, بر شاخص های جوانه زنی بذور سیاهدانه و ماریتیغال, در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه یاسوج در سال 1387 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل, سطوح پتانسیل های اسمزی صفر (شاهد), 2.4-,4.8 -,7.2 – 9.7 - بار, که با استفاده از پلی اتیلن گلایکل 6000 تهیه گردید. نتایج نشان داد که درصد و سرعت جوانه زنی, طول ریشه چه و ساقه چه و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه گیاهان مورد مطالعه با کاهش پتانسیل اسمزی کاهش یافت. تا پتانسیل اسمزی 4.8- بار سیاهدانه مقاومت بهتری نسبت به ماریتیغال از خود نشان داد؛ اما از سطح4.8 - بار به بالا, با توجه به کاهش شدید مولفه های رشد و جوانه زنی در سیاهدانه, گیاه ماریتیغال مقاومت بهتری نشان داد. در شرایط بسیار خشک, گیاه ماریتیغال دارای درصد و سرعت جوانه زنی پایین تری نسبت به سیاهدانه می باشد؛ اما به دلیل داشتن ریشه چه و ساقه چه هایی طویل تر با وزن خشک بالاتر نسبت به سیاهدانه بقا و رشد آن در شرایط بسیار خشک بیشتر است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.