مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

169

دانلود:

93

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر آبیاری و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در اراک

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 51

چکیده

 این آزمایش در بهار سال1388  به منظور بررسی اثرات آبیاری تکمیلی و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم رقم هاشم در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار و در 24 کرت اجرا شد. عوامل آزمایش متشکل از دو سطح آبیاری, (آبیاری و دیم) به عنوان کرت اصلی و سه سطح محلول پاشی سولفات روی در مقادیر (12, 24 و 36 گرم در لیتر) به عنوان کرت فرعی بودند. نتایج نشان داد که اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد دانه, وزن صد دانه, تعداد نیام در بوته, تعداد دانه در نیام و عملکرد بیولوژیک معنی دار شد. اثر مصرف سطوح مختلف سولفات روی بر صفات عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک نیز در سطح احتمال 1 درصد معنی دار گردید. اثر متقابل عوامل مورد بررسی برهیچ یک از صفات معنی دار نشد. بیشترین عملکرد دانه در تیمار آبیاری تکمیلی به میزان 267.2 کیلوگرم در هکتار و مصرف سولفات روی به مقدار 36 گرم معادل 504 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. بر اساس نتایج این بررسی, چنانچه رفع تنش خشکی در دوران رشد زایشی باشد, اثرات چشمگیری در افزایش و بهبود مقدار محصول تولیدی خواهد داشت. تاثیر مثبت استفاده از سولفات روی در مرحله گلدهی بر عملکرد دانه نخود نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.