مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) | سال:1391 | دوره:6 | شماره:2 (22) | صفحه شروع:171 | صفحه پایان:183

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

151

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عملکرد و شاخص های ارزیابی تنش در ژنوتیپ های پیشرفته جو تحت تنش خشکی انتهای فصل

صفحات

 صفحه شروع 171 | صفحه پایان 183

چکیده

 به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد, عملکرد/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">اجزای عملکرد و شاخص های ارزیابی تنش در 20 ژنوتیپ پیشرفته جو, آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بیرجند در سال زراعی 87-86 به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش, شامل تنش خشکی در دو سطح شاهد (آبیاری کامل) و قطع آبیاری در مرحله 50 درصد ظهور سنبله, و ژنوتیپ های جو شامل 20 ژنوتیپ در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که قطع آبیاری به ترتیب موجب کاهش 14.64 و 8.12 درصدی عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک جو نسبت به تیمار آبیاری کامل گردید. بر اساس شاخص SSI ژنوتیپ های شماره 2, 3, 7, 9, 10 و 15, از نظر شاخص STI و GMP ژنوتیپ های شماره 5, 8, 18 و 20, بر اساس شاخص MP ژنوتیپ های شماره 8, 18 و 20 و بر اساس TOL ژنوتیپ های شماره 2, 3, 7, 9 و 10 به عنوان ژنوتیپ های متحمل به خشکی آخر فصل انتخاب شدند. جمع بندی نتایج حاصل از بررسی همبستگی نشان می دهد که شاخص های MP,GMP و STI بهترین شاخص ها برای گزینش و تعیین ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی آخر فصل در بین ژنوتیپ های مورد بررسی جو می باشند. با بررسی کلیه شاخص ها و با توجه به این که بهترین ژنوتیپ ها, ژنوتیپ هایی با عملکرد بالا در شرایط عادی و حداقل کاهش عملکرد در شرایط تنش است, ژنوتیپ های26216/4Arar   5th EBYTM83-4 وبه عنوان متحمل ترین ژنوتیپ ها انتخاب گردیدند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID