مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

143

دانلود:

90

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی صفات کمی، کیفی و پایداری عملکرد غده 18 کلون امیدبخش سیب زمینی در منطقه اردبیل

صفحات

 صفحه شروع 219 | صفحه پایان 233

چکیده

 هیجده کلون امیدبخش سیب زمینی همراه با چهار رقم تجاری (ساوالان, آگریا, مارفونا و لیدی رزتا), طی آزمایشی بر اساس طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل طی سال های 1389 و 1390 ارزیابی گردیدند. در طی دوره رشد و پس از برداشت, صفاتی مثل تعداد ساقه اصلی در بوته, ارتفاع بوته, تعداد و وزن غده در بوته, عملکرد کل غده و قابل فروش, درصد ماده خشک, تیپ پخت, حفره ای شدن مرکز غده, زنگ داخلی غده و تغییر رنگ گوشت غده خام پس از 24 ساعت اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس مرکب صفات کمی مورد ارزیابی نشان داد که بین کلون های امیدبخش و اثر متقابل کلون×سال از لحاظ صفات عملکرد غده کل و قابل فروش, تعداد و وزن غده در بوته, ارتفاع بوته, متوسط اندازه غده, تعداد ساقه اصلی در بوته و درصد ماده خشک اختلاف معنی داری وجود دارد. کلون های 7-397003, 27-396151, 100-397045 و رقم ساوالان (شاهد) دارای عملکرد غده کل و قابل فروش, تعداد و وزن غده در بوته, ارتفاع بوته, تعداد ساقه اصلی در بوته و متوسط اندازه غده و پایداری عملکرد بیشتری بودند. این کلون ها دارای غده های یکنواخت متوسط تا بالا, رنگ پوست زرد, رنگ گوشت زرد, شکل غده گرد تخم مرغی, زنگ, حفره و شکاف داخل غده خیلی کم, رسیدگی متوسط دیررس و درصد ماده خشک متوسط تا بالا نسبت به شاهدها بودند. با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش, کلون های 7-397003, 27-396151 و 100-397045 برای منطقه اردبیل انتخاب شدند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی