مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

311

دانلود:

119

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر کاربرد ورمی کمپوست و کودهای زیستی بر عملکرد بذر و اجزای عملکرد ریحان (.Ocimum basilicum L)

صفحات

 صفحه شروع 157 | صفحه پایان 169

چکیده

 به منظور مطالعه اثر ورمی کمپوست و کودهای زیستی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ریحان, آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل مصرف: ورمی کمپوست, نیتروکسین (حاوی باکتری های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم), بیوفسفر (حاوی باکتری های باسیلوس و سودوموناس), ورمی کمپوست + نیتروکسین, ورمی کمپوست + بیوفسفر, نیتروکسین + بیوفسفر, ورمی کمپوست + نیتروکسین + بیوفسفر, کود شیمیایی (N.P.K) و شاهد (بدون کود) بودند. نتایج نشان داد بیشترین ارتفاع گیاه (57.6 سانتی متر), ساقه فرعی در گیاه (17.6 ساقه), تعداد گل در گیاه (38 گل), تعداد چرخه گل در گیاه (231.6 چرخه), تعداد دانه در هر چرخه (16 بذر), وزن هزار دانه (1.89 گرم), و وزن دانه در گیاه (10.22 گرم) در تیمار ورمی کمپوست + نیتروکسین به دست آمدند. اما تفاوت آن با تیمار ورمی کمپوست + نیتروکسین + بیوفسفر جز در ساقه فرعی در گیاه معنی دار نبود. بیشترین عملکرد دانه (1939.1 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد بیولوژیک (15183.3 کیلوگرم در هکتار) در تیمار ورمی کمپوست + نیتروکسین + بیوفسفر حاصل شد. این مطالعه نشان داد کودهای بیولوژیک در ترکیب با ورمی کمپوست در مقایسه با کود شیمیایی و شاهد (بدون کود) اثرات بهتری بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان داشت.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.