مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

146

دانلود:

78

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی خسارت شبیه سازی شده تگرگ روی عملکرد غده قابل فروش سیب زمینی رقم آگریا در منطقه اردبیل

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 26

چکیده

 به منظور تعیین درصد کاهش عملکرد غده در اثر خسارت شبیه سازی شده تگرگ از طریق تخریب اندام های هوایی بوته ها در مراحل مختلف رشد سیب زمینی رقم آگریا, آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل در سال 1389 بر اساس طرح آماری فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی با دو عامل در چهار تکرار اجرا گردید. عامل اول شامل شش سطح درصد تخریب اندام های هوایی بوته ها (0, 20, 40, 60, 80 و 100 درصد) و عامل دوم شامل پنج سطح مرحله رشد گیاه (2, 5, 8, 11 و 15 هفته پس از سبز شدن) بودند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد بین سطوح درصد و زمان تخریب اندام های هوایی بوته ها و اثرمتقابل بین آنها از لحاظ عملکرد غده قابل فروش اختلاف معنی داری وجود داشت. در مراحل اولیه رشد رویشی (2 هفته پس از سبز شدن) درصد کاهش عملکرد غده ناچیز بود. وقوع خسارت در مرحله غده زایی و حجیم شدن (5, 8 و 11 هفته پس از سبز شدن) باعث کاهش شدید عملکرد غده شد. مجددا در اواخر مرحله حجیم شدن غده ها (14 هفته پس از سبز شدن) درصد کاهش عملکرد غده قابل فروش کمتر بود. درصد کاهش عملکرد غده قابل فروش در درصد و زمان وقوع خسارت از طریق رگرسیون محاسبه شد. این آزمایش نشان داد که نسبت عملکرد غده قابل فروش به عملکرد غده غیر قابل فروش در مراحل اولیه رشد رویشی, در اواخر مرحله حجیم شدن غده ها و زمان از بین رفتن اندام های هوایی زیاد و در مرحله غده زایی و حجیم شدن غده ها کم بود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.