Start: 2/5/2023 3:21:57 PMEnd: 2/5/2023 3:21:58 PM >> 622

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

574

دانلود:

60

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی لاین های اینبرد نوترکیب گندم بهاره تحت تنش خشکی

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 56

چکیده

 ایران جزو مناطق خشک و نیمه خشک جهان محسوب می گردد و گندم به عنوان یک محصول استراتژیک در اکثر نقاط کشور با مشکل کمبود آب مواجه است. بنابراین, شناسایی ارقام متحمل به تنش خشکی یکی از اهداف اصلی در زراعت می باشد. به منظور بررسی اثر تنش خشکی در مرحله سنبله دهی, 72 لاین اینبرد نوترکیب گندم بهاره حاصل از تلاقی رقم آمریکایی Yecora Rojo (پرمحصول, پاکوتاه و زودرس) به عنوان والد پدری و لاین ایرانی No.49 (پابلند و دیررس) به عنوان والد مادری, آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تکرار در سال زراعی 1388 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به اجرا درآمد. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که بین لاین ها از نظر کلیه صفات مورد مطالعه در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی دار وجود دارد. اختلاف بین شرایط عادی و تنش خشکی نیز برای کلیه صفات به جز شاخص برداشت, تعداد دانه در سنبله و تعداد روز تا ظهور سنبله معنی دار شد. اثر متقابل لاین × شرایط برای هیچ کدام از صفات معنی دار نشد. بنابراین, امکان مقایسه لاین ها در متوسط شرایط محیطی فراهم شد. از نظر عملکرد دانه, لاین های 96, 122, 123 و 155 به عنوان برترین لاین ها شناخته شدند. شاخص های MP,GMP  و STI  به عنوان موثرترین شاخص ها جهت شناسایی لاین های برتر و ضعیف شناخته شدند. با توجه به شاخص های مذکور لاین های 96, 122, 123, 138, 149 و 155 به عنوان لاین های برتر شناسایی شدند. بر اساس تجزیه رگرسیون گام به گام عملکرد دانه با سایر صفات, به ترتیب تعداد دانه در سنبله, تعداد سنبله در مترمربع و وزن هزاردانه به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد دانه وارد مدل نهایی شدند. با حضور این متغیرها ضریب تبیین مدل به 81.9 درصد رسید. نتایح حاصل از تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات وابسته, نشان گر اثرات مستقیم مثبت و معنی دار تعداد دانه در سنبله, تعداد سنبله در متر مربع و وزن هزار دانه بر عملکرد دانه بود. در تجزیه خوشه ای بر اساس عملکرد دانه و صفات مرتبط با آن, دو گروه ایجاد شد که لاین های برتر از نظر صفات مورد ارزیابی در یک گروه قرار گرفتند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی