video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

796

دانلود:

235

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه عملکرد و شاخص های فیزیولوژیک رشد و نمو ارقام کنجد در شرایط استفاده از منابع کودهای شیمیایی و بیولوژیک پتاسیم

صفحات

 صفحه شروع 837 | صفحه پایان 856

چکیده

 این پژوهش به منظور مقایسه عملکرد دانه و شاخص های مختلف فیزیولوژیک رشد و نمو سه رقم کنجد بومی ایران در پاسخ به استفاده از منابع کود شیمیایی سولفات پتاسیم و کود بیولوژیک پتاس در ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید. فاکتور کود پتاسیم شامل چهار سطح کاربرد کود شیمیایی سولفات پتاسیم بر اساس آزمون خاک به عنوان شاهد, کاربرد کود بیولوژیک باکتریایی .Bacillus circulans L, باکتری .Bacillus megatherium L و ترکیب هر دو گونه باکتری و فاکتور ارقام کنجد شامل سه رقم اولتان, یکتا و دشتستان 2 بودند. نمونه برداری ها به صورت تخریبی از 30 روز تا 105 روز پس از کاشت با فواصل هر 15روز یک بار انجام پذیرفت. محاسبه میزان شاخص سطح برگ و وزن خشک بوته نیز برای هر مرحله از نمونه برداری انجام و محاسبه میزان سرعت رشد گیاه, میزان جذب خالص و سرعت رشد نسبی گیاه تعیین گردیدند. نتایج نشان داد که رقم یکتا با میانگین 18.62گرم در بوته بالاترین عملکرد دانه را تولید کرد و رقم اولتان از نظر سرعت رشد برتری نسبی خود را نشان داد. رقم اولتان نسبت به رقم یکتا عملکرد دانه کمتری تولید نمود. این رقم همچنین, از نظر روند رشد و نمو نسبت به دو رقم یکتا و دشتستان کاملا متفاوت بود. از طرف دیگر واکنش ارقام کنجد نسبت به کاربرد باکتری های محلول کننده پتاسیم کاملا مغایر بود به طوری که, باکتری Bacillus circulans L. بیشترین تغییرات را در تولید دانه نشان داد. در این بررسی استفاده از پتاسیم توانست تا 90 روز پس از کاشت سرعت رشد کنجد را تحریک کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مدنی، حمید، ثانی، بهزاد، و قلی پور، حمید. (1396). مقایسه عملکرد و شاخص های فیزیولوژیک رشد و نمو ارقام کنجد در شرایط استفاده از منابع کودهای شیمیایی و بیولوژیک پتاسیم. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی)، 11(4 (پیاپی 44) )، 837-856. SID. https://sid.ir/paper/182601/fa

  Vancouver: کپی

  مدنی حمید، ثانی بهزاد، قلی پور حمید. مقایسه عملکرد و شاخص های فیزیولوژیک رشد و نمو ارقام کنجد در شرایط استفاده از منابع کودهای شیمیایی و بیولوژیک پتاسیم. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی)[Internet]. 1396؛11(4 (پیاپی 44) ):837-856. Available from: https://sid.ir/paper/182601/fa

  IEEE: کپی

  حمید مدنی، بهزاد ثانی، و حمید قلی پور، “مقایسه عملکرد و شاخص های فیزیولوژیک رشد و نمو ارقام کنجد در شرایط استفاده از منابع کودهای شیمیایی و بیولوژیک پتاسیم،” اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی)، vol. 11، no. 4 (پیاپی 44) ، pp. 837–856، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/182601/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی