مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

196

دانلود:

85

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر تاریخ کاشت مینی تیوبر بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی در منطقه اردبیل

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 33

چکیده

 به منظور تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت برای تولید حداکثر عملکرد غده بذری ارقام سیب زمینی, این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار رقم سیب زمینی (آگریا, مارفونا, کایزر و ساوالان) و چهار تاریخ کاشت (20 فروردین, 10 اردیبهشت, 30 اردیبهشت و 20 خرداد) در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل در سال 1388 انجام شد. در طی دوره رشد صفات ارتفاع بوته, تعداد ساقه اصلی در بوته, تعداد و وزن غده در بوته, عملکرد غده کل و عملکرد قابل فروش اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که بین تاریخ کاشت و ارقام از لحاظ صفات ارتفاع بوته, تعداد ساقه اصلی در بوته, تعداد و وزن غده در بوته, عملکرد غده کل و عملکرد قابل فروش و بین اثر متقابل ارقام و تاریخ کاشت از لحاظ صفات ارتفاع بوته, تعداد ساقه اصلی در بوته و تعداد غده در بوته اختلاف معنی داری وجود داشت. بیشترین عملکرد غده کل و قابل فروش, تعداد و وزن غده در بوته, ارتفاع بوته و تعداد ساقه اصلی در بوته مربوط به تاریخ کاشت دوم (10 اردیبهشت) و کمترین مربوط به تاریخ کاشت دیر (20 خرداد) بود. اختلاف عملکرد غده کل و عملکرد قابل فروش در تاریخ کاشت دوم (10 اردیبهشت) نسبت به تاریخ کاشت دیر (20 خرداد) 13.35 تن در هکتار بود. رقم ساوالان دارای بیشترین ارتفاع بوته, تعداد ساقه اصلی در بوته, تعداد و وزن غده در بوته, عملکرد غده کل و قابل فروش را بود. ضرایب همبستگی صفات نشان داد که عملکرد غده کل با ارتفاع بوته, تعداد ساقه اصلی در بوته, تعداد و وزن در بوته و عملکرد غده قابل فروش رابطه مثبت و معنی دار داشت. با توجه به نتایج به دست آمده تاریخ کاشت 10 اردیبهشت در رقم ساوالان برای تولید حداکثر عملکرد غده مناسب می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.