مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) | سال:1390 | دوره:5 | شماره:18 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:9

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

141

دانلود:

93

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تداخل دوره های مختلف رشدی علف های هرز تاج خروس و سلمه تره بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پاییزه کلزا

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 9

چکیده

 به منظور بررسی تداخل دوره های مختلف رشدی علف های هرز تاج خروس و سلمه تره بر عملکرد ارقام مختلف کلزا, آزمایشی در سال زراعی 1386 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل سه رقم کلزای پاییزه (اس ال ام 046, اپرا و اکاپی) و دوره های مختلف تداخل علف های هرز در شش سطح شامل: عاری از علف های هرز (شاهد), کنترل علف های هرز در مرحله 5-3 برگی, کنترل علف های هرز در مرحله 8-5 برگی, کنترل علف های هرز در مرحله آغاز گلدهی, کنترل علف های هرز در مرحله بعد از 50% گلدهی و تداخل تمام فصل علف های هرز بود. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر تداخل علف های هرز بر صفات ارتفاع بوته, تعداد خورجین در بوته و عملکرد روغن در سطح احتمال یک درصد و تعداد دانه در خورجین, وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود و صفات ارتفاع بوته, تعداد دانه در خورجین و عملکرد روغن در سطح احتمال یک درصد و تعداد خورجین در بوته و وزن هزار دانه در سطح احتمال پنج درصد بین ارقام مورد مطالعه تفاوت معنی داری داشت. بیشترین میزان عملکرد دانه و روغن در مقایسه با تیمار شاهد در سطح تداخل علف های هرز به ترتیب 55 و 54 درصد بود, همچنین عملکرد دانه با صفات تعداد خورجین در بوته (r=0.886), وزن هزار دانه (r=0.513) و تعداد دانه در بوته (r=0.783) در سطح احتمال یک درصد همبستگی مثبت و معنی داری نشان داد. بین سطوح تداخل علف های هرز, رقم اس ال ام 046 در سطح شاهد (بدون علف هرز), بیشترین عملکرد را دارا بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID