مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

153

دانلود:

92

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی مدیریت تلفیقی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای با تکیه بر کاهش دز مصرف علف کش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 95

چکیده

 به منظور ارزیابی مدیریت تلفیقی علف های هرز بر کنترل علف های هرز و کاهش مصرف علف کش های ذرت دانه ای, آزمایشی در سال 1389 در شهرستان قزوین به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار طراحی و اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل الگوهای مختلف کاشت در سه سطح شامل کاشت تک ردیفه, کاشت دو ردیفه مربعی و کاشت دو ردیفه زیگزاگی و استفاده از علف کش در دو سطح شامل علف کش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون و دز مصرف علف کش ها در چهار سطح شامل 1, 1.5, 2 و 2.5 لیتر در هکتار بود. نتایج این بررسی نشان داد که در بین الگوهای مختلف کاشت, کاشت زیگزاگی از بیشترین کاهش تراکم و وزن خشک علف های هرز در تمام مراحل نمونه برداری برخوردار بود. علف کش فورام سولفورون نیز بهتر از علف کش نیکوسولفورون توانست علف های هرز را کنترل کند. در بین دزهای مصرف علف کش نیز با افزایش دز مصرفی درصد کنترل علف های هرز نیز افزایش یافت و استفاده از دز 2.5 لیتر در هکتار بیشترین کاهش تراکم و وزن خشک علف های هرز را دارا بود و در گروه آماری جداگانه ای نیز قرار گرفت, کمترین میزان کنترل علف های هرز نیز از تیمار 1 لیتر در هکتار به دست آمد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.