مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های آموزشی و کاربردی زبان انگلیسی | سال:1389 | دوره:3 | شماره:1 (پیاپی 6) | صفحه شروع:188 | صفحه پایان:207

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

187

دانلود:

87

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

منشا احتمالی خطاهای املایی زبان انگلیسی دانش آموزان ایرانی

صفحات

 صفحه شروع 188 | صفحه پایان 207

چکیده

 با هدف بررسی منشا خطاهای املایی دانش آموزان ایرانی در درس زبان انگلیسی, در تحقیق حاضر 51 نمونه حاصل از آزمون املا دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی و دبیرستان مجتمع آموزشی جمهوری اسلامی ایران در باکو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل محتوائی داده ها سه منشا اصلی و هفت الگوی خطاهای درون زبانی, میان زبانی و خاص را مشخص ساخت. فراوانی خطاهای درون زبانی بیشتر از فراوانی خطاهای میان زبانی بود و فراوانی خطاهای خاص کمتر از هر دوی آنها بود. بنابراین, پیشنهاد می شود دوره های ضمن خدمت این خصوص را در برنامه آموزشی خود لحاظ کنند طوریکه آگاهی معلمان و دبیران زبان انگلیسی از منشا و الگوهای انواع خطاهای املایی بیشتر شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID