video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,072

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر راهبردهای مختلف آموزش واژگان (تصاویر متحرک، تصاویر صامت و شکل مکتوب) بر توان یادگیری واژگان در زبان آموزان ایرانی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 18

چکیده

 در دنیای مدرن و پیشرفته امروزی بطور کلی CALL (یادگیری زبان با کمک کامپیوتر) یک حوزه جدید در یادگیری زبان و بخصوص در یادگیری واژگان در زبان دوم می باشد. این مقاله تاثیر حاشیه نویسی چند رسانه ای را بر روی یادگیری واژگان در زبان دوم بررسی می کند. هدف اصلی این پژوهش, مقایسه بررسی تاثیر راهبردهای مختلف آموزش واژگان (تصاویر متحرک, تصاویر صامت و شکل مکتوب) بر توان یادگیری واژگان در زبان آموزان ایرانی بود. بدین منظور, شصت و هشت زبان آموز انتخاب شدند. جهت بررسی سطح مهارت زبان آموزان یک پیش آزمون برگزار شد. این شصت و هشت زبان آموز به یک گروه آزمایش و سه گروه مقایسه (تصاویر متحرک, تصاویر صامت وشکل مکتوب) تقسیم شدند. به منظور بررسی تاثیر هر روش یک پس آزمون واژگان هم طراحی و برگزار شد. در نتیجه تحلیل آماری مشخص شد که تصاویر متحرک در مقایسه با دو روش دیگر (تصاویر صامت و شکل مکتوب) در یادگیری واژگان در زبان دوم موثرتر بودند. نتایج نشان میدهد که تصاویر متحرک تاثیر توجه طلبی دارند و یک تصویر ذهنی ایجاد می کنند که این خود منجر به یادآوردن (به خاطر سپردن) طولانی مدت واژگان می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آهنگری، سعیده، و عبداله پور، زینب. (1389). بررسی تاثیر راهبردهای مختلف آموزش واژگان (تصاویر متحرک, تصاویر صامت و شکل مکتوب) بر توان یادگیری واژگان در زبان آموزان ایرانی. پژوهش های آموزشی و کاربردی زبان انگلیسی، 3(1 (پیاپی 6))، 1-18. SID. https://sid.ir/paper/181340/fa

  Vancouver: کپی

  آهنگری سعیده، عبداله پور زینب. بررسی تاثیر راهبردهای مختلف آموزش واژگان (تصاویر متحرک, تصاویر صامت و شکل مکتوب) بر توان یادگیری واژگان در زبان آموزان ایرانی. پژوهش های آموزشی و کاربردی زبان انگلیسی[Internet]. 1389؛3(1 (پیاپی 6)):1-18. Available from: https://sid.ir/paper/181340/fa

  IEEE: کپی

  سعیده آهنگری، و زینب عبداله پور، “بررسی تاثیر راهبردهای مختلف آموزش واژگان (تصاویر متحرک, تصاویر صامت و شکل مکتوب) بر توان یادگیری واژگان در زبان آموزان ایرانی،” پژوهش های آموزشی و کاربردی زبان انگلیسی، vol. 3، no. 1 (پیاپی 6)، pp. 1–18، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/181340/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی