مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی | سال:1398 | دوره:11 | شماره:29 | صفحه شروع:9 | صفحه پایان:16

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

187

دانلود:

87

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان (Triticum aestivum L. ) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 16

چکیده

 تعیین سطح تنوع ژنتیکی و روابط ژنتیکی بین ارقام اساس شناسایی والدین مناسب برای اهداف اصلاحی مختلف به شمار می رود. در پژوهش حاضر, جهت بررسی تنوع ژنتیکی 22 رقم گندم نان از 22 جفت آغازگر ریزماهواره استفاده شد که از مجموع 22 آلل شناسایی شده 11 جفت توانستند چند شکلی مطلوبی را نشان دهند. تعداد آلل های تولید شده با میانگین 18/2 آلل در هر مکان ژنی از 2 تا 3 آلل متغیر بود. میانگین محتوای اطلاعات چندشکلی, 573/0 به دست آمد که از بین نشانگرها Xgwm60 به دلیل داشتن بیشترین شاخص چندشکلی, می تواند نشانگر مناسبی برای بررسی تنوع ژنتیکی باشد. ماتریس تشابه با استفاده از ضریب تشابه دایس تشکیل داده شد و سپس ارقام با استفاده از روش تجزیه خوشه ای و با الگوریتم همبستگی متوسط گروه بندی شده و در 4 گروه قرار گرفتند. تجزیه به مختصات اصلی نیز تا حد زیادی الگوی تنوع ژنتیکی حاصل از روش تجزیه خوشه ای را تایید نمود. نتایج این پژوهش محدوده وسیعی از تنوع ژنتیکی را در بین ارقام گندم نشان می دهد که امکان استفاده از آن ها را در برنامه های به نژادی مقدور می سازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID