مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

174

دانلود:

71

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تنوع و روابط ژنتیکی بین تعدادی از ارقام برنج با استفاده از صفات زراعی و نشانگرهای مولکولی RAPD

صفحات

 صفحه شروع 38 | صفحه پایان 49

چکیده

 استفاده از پتانسیل ذخایر ژنتیکی جهت اصلاح برنج, مستلزم شناسایی ژرم پلاسم می باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی تنوع و روابط ژنتیکی بین 30 ژنوتیپ مهم برنج با استفاده از صفات زراعی و نشانگرهای مولکولی RAPD اجرا شد. صفات زراعی مورد مطالعه نظیر ارتفاع بوته, تعداد پنجه در بوته, طول خوشه, طول شلتوک, عرض شلتوک, تعداد دانه پر و پوک درخوشه و وزن هزار دانه بودند. بیشترین ضریب تنوع مربوط به تعداد دانه پوک (76.7 درصد) و کمترین آن مربوط به طول خوشه (18.46 درصد) بوده است. تجزیه خوشه ای نیز با استفاده از نرم افزار NTSYS 2.02 و ضریب تشابه EUCLID و الگوریتم UPGMA برای میانگین استاندارد شده (z=x-m/s) داده های صفات زراعی صورت گرفت. نتایج حاصل, ژنوتیپ های مورد مطالعه را به سه گروه تقسیم می نماید بیشترین ضریب تشابه بین ژنوتیپ های سنگ جو و دم سیاه (69 درصد) و کمترین آن مربوط به ژنوتیپ های سنگ طارم و بینام (10.01 درصد) مشاهده شد. از 24 آغازگر تصادفی RAPD استفاده شده, 12 آغازگر تصادفی, چندشکلی مطلوبی نشان دادند. تجزیه خوشه ای داده ها با استفاده از نرم افزار NTSYS ver. 2.02 انجام گرفت و الگوریتم UPGMA و ضریب تشابه DICE مناسب ترین گروه بندی را در بین سایر روش ها نشان دادند. بر اساس نمودار درختی حاصل از تجزیه خوشه ای, 4 گروه قابل تفکیک بدست آمده که بیشترین ضریب تشابه مربوط به ارقام آمل 2 و هراز (94.2 درصد) و کمترین آنها هم برای ارقام زیره بندپی و ندا (34.2 درصد) بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی