مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

210

دانلود:

81

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه قابلیت تولید ارقام آفتابگردان از نظر عملکرد دانه و روغن در شرایط تنش آبی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 11

چکیده

 آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار طی سال زراعی 1386 و در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اجرا شد. تیمار تنش کمبود آب در پنج سطح (50, 100, 150, 200 و 250 میلی متر از طشتک تبخیر کلاس (A در کرت های اصلی و سه رقم آفتابگردان (آرماویرسکی, آلستار و ایروفلور) در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که در صورت آبیاری کرت ها در تیمار تنش (250 میلی متر تبخیر از طشتک کلاس (A عملکرد از 4865 کیلوگرم در هکتار به حدود 2122 کیلوگرم در هکتار کاهش یافت. در بین ارقام از نظر صفت عملکرد دانه رقم آرماویرسکی از عملکرد بیشتری نسبت به هیبرید آلستار برخوردار بود ولی هیبرید ایروفلور اختلاف معنی داری از نظر صفت مذکور با هیچ یک از دو رقم فوق نداشت. افزایش شدت تنش کمبود آب باعث کاهش معنی دار عملکرد دانه, درصد و عملکرد روغن, وزن 100 دانه, وزن مغز دانه, وزن پوسته و افزایش تعداد دانه پوک شد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.