مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی | سال:1388 | دوره:1 | شماره:2 | صفحه شروع:12 | صفحه پایان:21

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

145

دانلود:

71

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه روابط بین عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه (.Gossypium hirsutum L) در شرایط شور

صفحات

 صفحه شروع 12 | صفحه پایان 21

چکیده

 در این مطالعه به منظور مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد و برخی ازصفات مرفولوژیک پنبه, شش والد به همراه پانزده هیبرید حاصل (مجموعا 21 ژنوتیپ) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه ای شور در حومه شهر بندر ترکمن در سال 1384 مورد بررسی قرار گرفت. 9 صفت شامل درصد سبز شدن, ارتفاع بوته, تعداد شاخه رویا, طول شاخه رویا, تعداد شاخه زایا, طول شاخه زایا, تعداد قوزه, وزن قوزه و عملکرد اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که برای صفات ارتفاع بوته, تعداد شاخه رویا, طول شاخه رویا, تعداد قوزه, وزن قوزه و عملکرد اختلاف معنی دار وجود دارد. پس از مقایسه میانگین صفات, هیبرید Bulgar539×N:200 از نظر عملکرد در کلاس نخست قرار گرفت. ضرایب همبستگی ساده هر کدام از صفات: درصد سبز شدن, ارتفاع بوته, تعداد و طول شاخه زایا و تعداد قوزه با عملکرد مثبت و معنی دار بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID