مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های روستایی | سال:1390 | دوره:2 | شماره:4 | صفحه شروع:153 | صفحه پایان:181

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

975

دانلود:

125

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود اقتصاد دامداری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای پریدر و مهدویه- شهرستان ملایر)

صفحات

 صفحه شروع 153 | صفحه پایان 181

چکیده

 تولید در بخش دامداری تفاوت هایی با دیگر زمینه های تولیدی و تجاری دارد که موجب می شود تا این صنعت در برخی از نقاط روستایی دارای سابقه دیرینه دامداری و دامپروری, رو به رکود نهد. هدف از این تحقیق, بررسی عوامل موثر بر رکود دامداری در روستاهای مورد مطالعه است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل خانوارهای کشاورز ساکن روستاهای پریدر و مهدویه از توابع دهستان کمازان سفلی شهرستان ملایر است. حجم نمونه, دربرگیرنده کلیه خانوارهای کشاورز در دو روستای مورد مطالعه به روش نمونه گیری کلی است. روش شناسی تحقیق به صورت اکتشافی, با استفاده ترکیبی از تکنیک های پژوهش کیفی و کمی است. نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی بدین شرح اند: در میان عوامل فرهنگی, عامل آسیب پذیری شدید از بیماری های اجتماعی همانا عامل مهاجرت های روستا- شهری و خروج نیروی کار از روستا با ضریب 0.910 بوده است. در عوامل اقتصادی, عامل ضعف توان مالی روستاییان در خرید دام هایی که بازدهی اقتصادی بالاتری دارند, با ضریب 0.805؛ در عوامل مدیریتی, عامل محدودیت واگذاری اعتبارات و تسهیلات بانکی به روستاییان کم درآمد برای تاسیس واحدهای جدید و امروزین دامداری در خارج از بافت کالبدی روستا با ضریب 0.892 بوده است. سرانجام در میان عوامل زیست محیطی می توان به عامل آسیب پذیری شدید دامداری سنتی از خشکسالی و کمبود علوفه با ضریب 0.9 اشاره کرد. عوامل یادشده, بیشترین تاثیرگذاری را بر رکود اقتصاد دامداری داشته اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID