مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

96

دانلود:

57

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نگرش روستاییان نسبت به مصرف محصولات تولیدی با پساب تصفیه شده (مورد: شهرستان خرم آباد)

صفحات

 صفحه شروع 676 | صفحه پایان 689

چکیده

 لزوم توجه به مدیریت پایدار منابع آب موجود و به ویژه استفاده از آب های نامتعارف در بخش کشاورزی, ضرورتی است که مورد توافق همه برنامه ریزان مدیریت منابع آب قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش کاربردی حاضر بررسی نگرش روستاییان نسبت به مصرف محصولات تولیدی با پساب تصفیه شده و عوامل مؤثر بر آن است. جامعه آماری روستاییان مصرف کننده محصولات تولیدی با پساب تصفیه شده در شهرستان خرم آباد بودند (1601=N). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که روایی و پایایی آن به ترتیب, به روش اعتبار محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ (751/0) مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری در سطح یک درصد بین نگرش روستاییان نسبت به مصرف محصولات تولیدی با پساب تصفیه شده با متغیرهای آگاهی روستاییان از فرآیند تصفیه پساب, میزان اعتماد به سیستم تصفیه پساب, تمایل به استفاده از این گونه محصولات, میزان اعتماد به سالم بودن محصولات تولیدی با پساب تصفیه شده, ارزیابی روستاییان از کیفیت و بوی این محصولات وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  احمدی، پ.، و رحیمیان، م.، و قنبری موحد، ر. (1397). نگرش روستاییان نسبت به مصرف محصولات تولیدی با پساب تصفیه شده (مورد: شهرستان خرم آباد). پژوهش های روستایی, 9(4 ), 676-689. https://sid.ir/paper/180932/fa

  Vancouver: کپی

  احمدی پریسا، رحیمیان مهدی، قنبری موحد رضوان. نگرش روستاییان نسبت به مصرف محصولات تولیدی با پساب تصفیه شده (مورد: شهرستان خرم آباد). پژوهش های روستایی. 1397 [cited 2023January30];9(4 ):676-689. Available from: https://sid.ir/paper/180932/fa

  IEEE: کپی

  احمدی، پ.، رحیمیان، م.، قنبری موحد، ر.، 1397. نگرش روستاییان نسبت به مصرف محصولات تولیدی با پساب تصفیه شده (مورد: شهرستان خرم آباد). پژوهش های روستایی, [online] 9(4 ), pp.676-689. Available: https://sid.ir/paper/180932/fa.