مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

209

دانلود:

51

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل عوامل موثر بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی کشاورزی (مورد: شهرستان خوی)

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 108

چکیده

 با وجود اینکه اعتبارات رسمی کشاورزی نقش عمده ای در تامین سرمایه مورد نیاز برای توسعه کشاورزی می توانند ایفا کنند, ولی شواهد حاکی از آن هستند که بخش زیادی از وام های کشاورزی, دچار مخاطرات اخلاقی گردیده اند. پژوهش حاضر, بر اساس الگوی نظری ترکیبی که پژوهشگر طراحی کرده است, در پی بررسی نحوه هزینه کرد وام های کشاورزی و عوامل موثر بر هدایت صحیح آنهاست. نمونه تحقیق (120 نفر) از بین جامعه آماری (4592 نفر) شامل کشاورزان شهرستان خوی که در بین سال های 1386 - 1381 حداقل یک بار وام کشاورزی دریافت کرده اند, با استفاده از روش طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شد. یافته های مطالعه نشان داد, تنها 37.8 درصد از کشاورزان مورد مطالعه, وام دریافتی را به طور کامل در مسیر کشاورزی هدایت کرده اند و 18.4 درصد از آنان کاملا دچار انحراف گردیده و بقیه وام ها نیز تا حدودی در این زمینه دچار انحراف شده اند. طبق یافته ها, زمین زیرکشت 91 درصد از کشاورزان, 2 هکتار و کمتر بوده است که نشان دهنده خردی شدید اراضی و فراهم نبودن زمینه لازم برای به کارگیری سرمایه است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که متغیرهای مبلغ وام پرداختی, تعداد دفعات نظارت کارشناسان بانک بر نحوه مصرف وام و سطح مالکیت اجرایی در سال زراعی 1386 - 1385, در مجموع, 60 درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان مصرف وام های کشاورزی در فعالیت های کشاورزی را تبیین کرده اند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی