مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,472

دانلود:

975

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین پیشران های کلیدی رهیافت روستای خلاق با استفاده از نرم افزار میک مک

صفحات

 صفحه شروع 316 | صفحه پایان 329

چکیده

 متاسفانه بسیاری از روستاها ضمن ازدست دادن جمعیت خود در فرایند مهاجرت, با پدیده تخلیه جمعیتی و تخریب کالبدی درگیر و درمقابل بسیاری از شهرها نیز با تراکم جمعیت, مصرف فزاینده و کاهش تعهدات اخلاقی در تعاملات مواجه می شود. ازاین رو ارائه رهیافت های مطلوب و کارا به منظور جلوگیری از تغییرات نامناسب و برون رفت از روند فعلی سکونتگاه های شهری و روستایی الزامی است. این پژوهش در دو بخش مکمل صورت گرفته است. در گام اول با بهره گیری از نظرات 31 نفر از خبرگان داخلی و خارجی در زمینه شیوه دلفی, روستای خلاق سنتز تعریف و سپس مبنای نظری آن در ساختاری سه گانه منتج از اجماع خبرگان شامل ارکان و زیرساخت و شاخص تبیین شده است. در گام دوم پیشران های کلیدی تعیین و شدت تاثیرگذاری هریک از آن ها در تحقق رهیافت روستای خلاق با استفاده از نرم افزار میک مک سنجیده شد. ساختار نظری به دست آمده از بخش اول پژوهش شامل 15 مولفه و 49 معرف بود. بیشترین امتیاز به طبقه خلاق «مهاجران به روستا» با 0.087452 و کمترین امتیاز به «ارتباطات با بستگان» با 0.035478 تعلق داشت. یافته های بخش دوم پژوهش نشان می دهد که پیشران های کلیدی «چشم انداز» با شدت نه, «خطرپذیری» با شدت شش, «فضای روستا» با شدت شش, «مشارکت» با شدت چهار و «پیوند روستایی» با شدت دو, جزو متغیرهای ورودی بود و بیشترین شدت خالص اثرگذاری مستقیم را داشت. با توجه به شرایط فعلی روستاهای ایران و مراحل گذار رهیافت روستای خلاق می تواند با تکیه بر ماهیت نظری خود, زمینه فراخوانی محتوای توسعه را فراهم و میان سکونتگاه های شهری و روستایی تعادل ایجاد کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  راست قلم، مهدی، صیدایی، سیداسکندر، و نوری، سیدهدایت اله. (1395). تعیین پیشران های کلیدی رهیافت روستای خلاق با استفاده از نرم افزار میک مک. پژوهش های روستایی، 7(2)، 316-329. SID. https://sid.ir/paper/180861/fa

  Vancouver: کپی

  راست قلم مهدی، صیدایی سیداسکندر، نوری سیدهدایت اله. تعیین پیشران های کلیدی رهیافت روستای خلاق با استفاده از نرم افزار میک مک. پژوهش های روستایی[Internet]. 1395؛7(2):316-329. Available from: https://sid.ir/paper/180861/fa

  IEEE: کپی

  مهدی راست قلم، سیداسکندر صیدایی، و سیدهدایت اله نوری، “تعیین پیشران های کلیدی رهیافت روستای خلاق با استفاده از نرم افزار میک مک،” پژوهش های روستایی، vol. 7، no. 2، pp. 316–329، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/180861/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی