video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

404

دانلود:

188

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر پایه Solanum pimpinellifolium در تعدیل اثرات شوری بر گوجه فرنگی رقم مانی میکر (Solanum lycopersicum cv. Money maker)

صفحات

 صفحه شروع 223 | صفحه پایان 232

چکیده

 برای بررسی تاثیر استفاده از گونه وحشی به عنوان پایه در گیاهان پیوندی بر تحمل به شوری گوجه فرنگی رقم مانی میکر, آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه سطح مختلفی از شوری حاصل از کلرید سدیم با غلضت های صفر, 40 و 80 میلی مولار به همراه محلول هوگلند در شرایط کشت هیدروپونیک با بستر پرلایت درگلخانه هیدروپونیک گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز صورت گرفت, که در این آزمایش گوجه فرنگی زراعی رقم مانی میکر به عنوان یک رقم حساس به شوری (پیوندک) با پیوند روی دو اکسی شن از گونه وحشی پمپینلیفولیوم (پایه) و به همراه رقم مانی میکر بدون پیوند و نیز گیاهان خودپیوندیمانی میکر مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افزایش شوری تاثیر منفی بر میزان سطح برگ و عملکرد و تعداد کل میوه برداشتی از گوجه فرنگی مانی میکر داشته است که در این میان مانی میکر پیوندی روی پایه های پمپینلیفولیوم بهترین عملکرد را در شرایط مختلف شوری از خود نشان دادند. همچنین در بالاترین غلظت شوری کمترین مقدار سدیم در ترکیبات پیوندی پمپینلیفولیوم مشاهده گردید. استفاده از پایه های پیوندی گونه پمپینلیفولیوم نسبت به گیاهان غیر پیوندی و خود پیوندی رقم مانی میکر در شرایط شوری نتایج بهتری را نشان داد و در شوری 80میلی مولار کلرید سدیم در مقایسه با گیاهان غیر پیوندی 69% افزایش عملکرد داشتند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پناهنده، جابر، رشیدی، سودا، بلندنظر، صاحبعلی، و عمارت پرداز، جاوید. (1398). تاثیر پایه Solanum pimpinellifolium در تعدیل اثرات شوری بر گوجه فرنگی رقم مانی میکر (Solanum lycopersicum cv. Money maker). دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی)، 29(2 )، 223-232. SID. https://sid.ir/paper/180711/fa

  Vancouver: کپی

  پناهنده جابر، رشیدی سودا، بلندنظر صاحبعلی، عمارت پرداز جاوید. تاثیر پایه Solanum pimpinellifolium در تعدیل اثرات شوری بر گوجه فرنگی رقم مانی میکر (Solanum lycopersicum cv. Money maker). دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی)[Internet]. 1398؛29(2 ):223-232. Available from: https://sid.ir/paper/180711/fa

  IEEE: کپی

  جابر پناهنده، سودا رشیدی، صاحبعلی بلندنظر، و جاوید عمارت پرداز، “تاثیر پایه Solanum pimpinellifolium در تعدیل اثرات شوری بر گوجه فرنگی رقم مانی میکر (Solanum lycopersicum cv. Money maker)،” دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی)، vol. 29، no. 2 ، pp. 223–232، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/180711/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی