مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان) | سال:1386 | دوره:14 | شماره:1 (مسلسل 43) | صفحه شروع:51 | صفحه پایان:55

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

192

دانلود:

93

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه زمان تاخیری رفلکس هافمن در عصب تیبیال افراد سیگاری و غیرسیگاری 40-20 سال

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 55

چکیده

 مقدمه و هدف: در مطالعات سالهای اخیر, تاثیرات منفی سیگار بر روی بخشهایی از بدن مشخص گردیده است. اما سایر آثار سوء مصرف سیگار همچنان در مراحل تحقیق می باشد. یکی از این آثار, مشکلات سیستم اعصاب مرکزی و محیطی در این رابطه می باشد. پژوهش حاضر به منظور مقایسه زمان تاخیری رفلکس هافمن در عصب تیبیال افراد سیگاری و غیرسیگاری, 20 تا 40 سال صورت گرفت. در کنار آن نیز ارتباط بین دو متغیر طول قد و زمان تاخیری رفلکس هافمن بررسی شد.روش کار: در این مطالعه مورد- شاهدی, نمونه های مورد پژوهش با استفاده از نمونه گیری راحت شامل 65 فرد مذکر (33 نفر غیرسیگاری و 32 نفر سیگاری) 40-20 ساله انتخاب و پس از اطمینان از وجود شرایط مورد نظر, مورد آزمون رفلکس هافمن قرار گرفتند. آزمون برای افراد سیگاری حداقل یک ساعت پس از مصرف سیگار انجام می شد. برای بررسی زمان تاخیری رفلکس هافمن دمای پوست در انتهای اندام تحتانی اندازه گیری شده و آزمون در دمای 33 درجه پوست انجام می شد.نتایج: میانگین زمان تاخیری رفلکس هافمن در افراد سیگاری 29.90 میلی سکند با انحراف معیار 1.57 و میانگین رفلکس هافمن در افراد غیرسیگاری 29.25 با انحراف معیار 1.30 تعیین شد. آزمون آماری نشان داد که اختلاف میانگین زمان تاخیری رفلکس هافمن در دو گروه معنی دار نمی باشد (P>0.05).نتیجه نهایی: استعمال سیگار بر زمان تاخیری رفلکس هافمن در افراد مذکر 40-20 ساله تاثیری نداشته است. ضریب همبستگی نشان دهنده ارتباط معنی دار بین دو متغیر طول قد و زمان تاخیر رفلکس هافمن می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID