مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زمین شناسی اقتصادی
سال:1395 | دوره:8 | شماره:1 (پیاپی 14)
صفحه شروع:93 | صفحه پایان:115

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

167

دانلود:

113

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رخ داد معدنی آهن لولک آباد، شمال باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در زون ایران مرکزی

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 115

چکیده

 رخ داد معدنی آهن لولک آباد, در گوشه شمال باختری زون ایران مرکزی و در فاصله 55 کیلومتری شمال باختر زنجان قرار دارد. کانه زایی آهن در این منطقه, به صورت رگه ای- رگه چه ای و عدسی شکل, درون واحدهای دگرشکل شده شیستی, متاولکانیکی (معادل سازند کهر) و گرانیتی رخ داده است. بر اساس بررسی های میکروسکپی, کانی های معدنی در لولک آباد, شامل اولیژیست, اندکی مگنتیت و پیریت کانی های باطله, شامل کوارتز, کلسیت و کلریت است. بافت کانه ها شامل دانه پراکنده, رگه- رگه چه ای, برشی و پرکننده فضای خالی است. دگرسانی شامل سیلیسی, کلسیتی و کلریتی شدن بخش های کانه دار است. دو مرحله کانه زایی در رخ داد معدنی آهن لولک آباد قابل تفکیک است. کانه زایی مرحله اول, به صورت مگنتیت های دانه پراکنده و عدسی شکل چینه سان و چینه کران هم زمان با واحدهای آتشفشانی- رسوبی میزبان دیده می شود. مرحله دوم کانه زایی, به صورت رگه و رگه چه های اولیژیستی- پیریتی- کلسیتی رخ داده و برگ وارگی غالب میلونیتی سنگ ها را قطع کرده است. مقایسه الگوی عناصر نادر خاکی در سنگ های میزبان فاقد کانه زایی و بخش های کانه دار, بیانگر غنی شدگی عناصر نادر خاکی سنگین نسبت به عناصر نادر خاکی سبک در بخش های کانه دار است. این امر بیانگر نسبت بالای واکنش سیال به سنگ در لولک آباد است. مقایسه ویژگی های زمین شناسی, کانی شناسی, زمین شیمیایی و ساخت و بافت ماده معدنی در رخ داد معدنی لولک آباد با نوع های مختلف کانسارهای آهن نشان می دهد؛ که کانه زایی آهن در لولک آباد, در ابتدا به صورت آتشفشانی- رسوبی تشکیل شده و بعد به صورت رگه ای تمرکز دوباره یافته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی