مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زمین شناسی اقتصادی
سال:1395 | دوره:8 | شماره:1 (پیاپی 14)
صفحه شروع:201 | صفحه پایان:221

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

363

دانلود:

101

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

زمین شیمی عناصر نادر خاکی در کانسارهای فلوریت سازند الیکا، شرق استان مازندران

صفحات

 صفحه شروع 201 | صفحه پایان 221

چکیده

 مطالعه زمین شیمی عناصر نادر خاکی در کانسارهای فلوریت سازند الیکا (تریاس میانی), محتوای پایین عناصر مذکور را در فلوریت ها (åREEs=0.5-18ppm), کلسیت ها (åREEs=0.5-3ppm) و سنگ های کربناته میزبان (آهک: å=REEs=1.8-7ppm, آهک دولومیتی: åREEs=6.5ppm) نسبت به بازالت ها (åREEs=43ppm) و شیل های تریاس بالایی (åREEs=261ppm) آشکار کرد. تهی شدگی فلوریت ها از عناصر سبک (La/Sm=2-10) و غنی شدگی نسبی آنها از عناصر سنگین (La/Yb=0.01-0.08) در مقایسه با سنگ میزبان های آهکی (La/Yb=0.1-1.5, La/Sm=2.5-4) و آهک دولومیتی (La/Yb=0.07-0.4, La/Sm=4.28) همراه با بی هنجاری مثبت Eu در فلوریت ها, تشکیل کانسارهای فلوریت مورد بررسی را 1- بعد از رسوب گذاری و سنگ شدگی سنگ های کربناته میزبان و 2- توسط محلول های گرمابی رسوبی زاد واجد شرایط احیایی و دامنه دمایی 200-250 درجه سانتی گراد شبیه کانسارهای نوع دره می سی سی پی غنی از فلوریت مانند ایلینویز-کنتاکی (امریکا) و پناین (انگلستان) معرفی کرد. پژوهش حاضر نشان داد, محتوای پایین مجموع غلظت عناصر نادر خاکی در فلوریت های ته نشست یافته از این محلول ها می توانسته ناشی از 1- افزایش pH محلول گرمابی کانه ساز طی برهم کنش با سنگ میزبان کربناته؛ 2- کاهش تدریجی غلظت فعال فلوئور در محلول گرمابی ناشی از کانی سازی نسل های مختلف فلوریت و 3- محتوای پایین عناصر نادر خاکی سنگ های کربناته میزبان بوده باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی