مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زمین شناسی اقتصادی
سال:1395 | دوره:8 | شماره:1 (پیاپی 14)
صفحه شروع:223 | صفحه پایان:238

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

523

دانلود:

171

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استفاده از روش های دورسنجی برای شناسایی رخساره های دگرسانی- کانه زایی در منطقه رامند (استان قزوین)

صفحات

 صفحه شروع 223 | صفحه پایان 238

کلیدواژه

تحلیل مولفه اصلی انتخابی (کروستا)Q1

چکیده

 منطقه مورد بررسی, بخشی از نوار ماگمایی ارومیه- دختر در زون ساختاری ایران مرکزی است که در جنوب غرب شهرستان بوئین زهرا و جنوب بخش دانسفهان قرار دارد و فاصله آن تا مرکز استان حدود 60 کیلومتر است. منطقه رامند, عمدتا شامل سنگ های آذرین ریوداسیتی و ریولیتی, توف ریوداسیتی, توف بلورین و گدازه های جریانی ریوداسیتی است. در این منطقه دگرسانی وسیعی به روشنی در پردازش تصاویر ماهواره ای قابل ردیابی و پی گیری است.حضورکانی های رسی, بر وجود دگرسانی آرژیلیک در منطقه دلالت دارد؛ که می تواند نشانه خوبی به لحاظ کانی سازی باشد. وجود این دگرسانی در بازدیدهای صحرایی, مطالعه مقاطع نازک و آنالیز XRD نیز به خوبی مشخص است. واحدهای آذرآواری و آتشفشانی توسط گسل های اصلی این منطقه شامل گسل کورچشمه, گسل حسن آباد و گسل های فرعی, قطع شده اند. این گسل ها در امتداد شمال غرب جنوب شرق در منطقه وجود دارند و دگرسانی های گسترده ای در طول گسل ها و در سنگ های دیواره رخ داده است.دگرسانی ها شامل دگرسانی آرژیلیک, سریسیتیک, پروپیلیتیک و سیلیسی هستند؛ که به صورت قائم و جانبی منطقه بندی نشان می دهند. بارزسازی زون های احتمالی دگرسانی در محدوده مورد نظر در مراحل اولیه, به کمک پردازش داده های سنجنده ETM به روش کروستا صورت گرفت. همچنین برای تفکیک زون دگرسانی آرژیلیک منطقه, از بین ره یافت های مختلف, روش مولفه اصلی انتخاب شده است.علاوه بر هاله دگرسانی آرژیلیک, پدیده سیلیسی شدن سنگ میزبان دارای اهمیت بالایی بوده است و شرایط میزبانی فلزات پایه و گرانبها در درون این رخساره تامین می شود. برای شناسایی دگرسانی سیلیسی, از داده های سنجنده ASTER استفاده شده که با اعمال روش نسبت باندی, نواحی با احتمال کانی سازی سیلیسی مشخص شده اند. نتایج مبتنی بر آنالیز دستگاهی (XRD), تاییدکننده بررسی های سنجش از دور است. با توجه به بررسی های انجام شده در این منطقه, دگرسانی های توام رسی, اکسیدهای آهن و سیلیسی شدن سنگ دیواره برای پی جویی ذخایر فلزات پایه و گرانبها حایز اهمیت است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی