مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زمین شناسی اقتصادی
سال:1395 | دوره:8 | شماره:1 (پیاپی 14)
صفحه شروع:79 | صفحه پایان:92

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

134

دانلود:

138

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر گسل ها بر الگوی تجمع رخ دادهای مس در منطقه سرچشمه با استفاده از روش های سنجش از دور و GIS

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 92

چکیده

 کانسار مس سرچشمه و سایر اندیس های مس پیرامون آن در کمربند دهج- ساردوئیه ( استان کرمان) قرار گرفته اند. گسل ها گاه با ایجاد شرایط مناسب سینماتیکی و مکانی می توانند الگوی تشکیل رخ داد های مس را کنترل کنند. در راستای بررسی صحت این فرضیه, با استفاده از روش های سنجش از دور, خطواره ها, استخراج و سپس با مشاهدات صحرایی, گسل های اصلی و فرعی مشخص شدند. بررسی های ساختاری در قالب تهیه نمودار گل سرخی و محاسبه محور فشارش انجام شد. با استفاده از قابلیت های GIS, اقدام به تهیه نقشه هم شکستگی و فاصله داری رخ دادهای مس از گسل ها شد و لایه موقعیت رخ دادهای مس بر روی سایر لایه های خروجی منطبق شد. نتایج بررسی نقشه های خروجی نشان می دهد گسل های اصلی دخالت مستقیمی در کنترل محل رخ دادهای پورفیری و رگه ای نداشته و رده های دوم این پهنه های گسلش, موقعیت رخ دادها را کنترل کرده اند. همچنین مشخص شد که محل رخ دادهای مس آغشتگی ارتباط نزدیکتری با گسل ها داشته و بیشتر رخ دادها نزدیک به گسل رفسنجان قرار دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی