video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

628

دانلود:

666

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تاثیر نوروفیدبک و نوروفیدبک به همراه آموزش والدگری بارکلی بر ابعاد توجه و ادراک شنیداری کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالی

صفحات

 صفحه شروع 142 | صفحه پایان 150

چکیده

 سابقه و هدف: اختلال نقص توجه-بیش فعالی (Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder ADHD: ) یکی از اختلالات شایع روان پزشکی است که باعث آسیب تحصیلی, اجتماعی و خانوادگی می شود. در این ارتباط, پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش نوروفیدبک و نوروفیدبک به همراه آموزش والدگری بارکلی بر ابعاد توجه و ادراک شنیداری کودکانADHD انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (Sham) با سه مرحله پیش آزمون, پس آزمون و پیگیری 10 هفته ای بود. جهت انجام این مطالعه 42 پسر دوره ابتدایی مبتلا به ADHD در سال 1396 به شکل هدفمند به همراه مادرانشان انتخاب شدند و با استفاده از گمارش تصادفی به دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل تقسیم گردیدند. گروه های نوروفیدبک و ترکیبی هرکدام طی 30 جلسه 30 دقیقه ای, هفته ای سه بار تحت آموزش نوروفیدبک و مادران گروه ترکیبی به مدت نه جلسه یک ساعته هفتگی تحت آموزش والدگری بارکلی قرار گرفتند. شایان ذکر است که در گروه کنترل, نوروفیدبک بدون تنظیمات هدفمند و به صورت دریافت پاداش های تصادفی اجرا گردید. کلیه کودکان با استفاده از آزمون عملکرد پیوسته دیداری/شنیداری در سه مرحله مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون Repeated Measures ANOVA و توسط نرم افزارSPSS 23 تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته ها: بر مبنای نتایج افزایش معنا دار هوشیاری شنیداری (005/0≥ P), کانون توجه شنیداری (001/0≥ P), زمان واکنش شنیداری (012/0≥ P), ادراک شنیداری (003/0≥ P) و در نتیجه بهبودی معنادار علائم ADHD در هر دو گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مراحل پس آزمون و پیگیری مشاهده شد؛ اما تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش مشاهده نگردید. نتیجه گیری: آموزش نوروفیدبک و نوروفیدبک به همراه آموزش والدگری بارکلی تاثیر یکسانی بر افزایش ابعاد توجه و ادراک شنیداری کودکان ADHDدارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حجه فروش، الهه، فروزنده، الهام، میرحسینی، حمید، و عابدی، احمد. (1397). مقایسه تاثیر نوروفیدبک و نوروفیدبک به همراه آموزش والدگری بارکلی بر ابعاد توجه و ادراک شنیداری کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالی. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، 25(3 (مسلسل 89) )، 142-150. SID. https://sid.ir/paper/18025/fa

  Vancouver: کپی

  حجه فروش الهه، فروزنده الهام، میرحسینی حمید، عابدی احمد. مقایسه تاثیر نوروفیدبک و نوروفیدبک به همراه آموزش والدگری بارکلی بر ابعاد توجه و ادراک شنیداری کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالی. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)[Internet]. 1397؛25(3 (مسلسل 89) ):142-150. Available from: https://sid.ir/paper/18025/fa

  IEEE: کپی

  الهه حجه فروش، الهام فروزنده، حمید میرحسینی، و احمد عابدی، “مقایسه تاثیر نوروفیدبک و نوروفیدبک به همراه آموزش والدگری بارکلی بر ابعاد توجه و ادراک شنیداری کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالی،” مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، vol. 25، no. 3 (مسلسل 89) ، pp. 142–150، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/18025/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی