مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) | سال:1388 | دوره:3 | شماره:10 | صفحه شروع:41 | صفحه پایان:47

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

154

دانلود:

49

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی آمیزه های NBR برای رسیدن به سختی بهینه به وسیله طراحی مخلوط

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 47

چکیده

طراحی مخلوط محدود شده در طراحی فرمولاسیون آمیزه NBR برای رسیدن به یک سختی بهینه به کار برده شده. 15 ترکیب فراوری از 29 نقطه انتخاب شد و نسبت های تغییر 4 فاکتور متغیر دوده, گوگرد, شتاب دهنده MBTS و آنتی اکسیدانت را بررسی و بقیه فاکتورها ثابت نگه داشته شدند. ضرایب مهم مدل برحسب اثرهای خطی و درجه دو اجزا متغیر آمیزه NBR شرح داده شدند. بر اساس نمودارهای سه بعدی سطح, کانتور و نمودارهایTRACE , مشاهده شد که شتاب دهنده MBTS یک اثر منفی قوی روی سختی دارد در حالی که گوگرد یک اثر مثبت قوی دارد. دوده و آنتی اکسیدانت نیز اثر منفی قوی و متوسط روی سختی دارند. مدل مذکور یک ترکیب فرآوری با یک سختی بهینه پیش بینی کرد (سختی 54.07, 52.3=A, 1.5467=B, 91.9733=C و2.96=D ). مشاهده شد که اختلاف معنی داری بین نتایج حاصل از آزمایشگاه و مدل وجود ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID