مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی مکانیک مدرس | سال:1392 | دوره:13 | شماره:7 | صفحه شروع:18 | صفحه پایان:31

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

249

دانلود:

98

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

انتقال حرارت جابجایی توام نانوسیال در یک کانال مورب تحت میدان مغناطیسی

صفحات

 صفحه شروع 18 | صفحه پایان 31

چکیده

 جریان جابجایی توام نانوسیال آب- مس در کانالی تحت تاثیر میدان مغناطیسی به روش عددی بررسی شده است. خطوط جریان, دما و میزان انتقال حرارت در قالب عدد نوسلت از طریق حل عددی معادلات نویر استوکس و معادله انرژی مدل شده است. در این مطالعه به بررسی پارامترهایی مانند عدد ریچاردسون, عدد هارتمن, کسر حجمی جامد و زاویه کانال بر روی میدان جریان و میزان انتقال حرارت پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که افزایش عدد هارتمن در اعداد ریچاردسون بالا منجر به کاهش انتقال حرارت می شود. با افزایش عدد ریچاردسون, افزایش کسر حجمی جامد و افزایش زاویه کانال نسبت به افق انتقال حرارت افزایش می یابد. همچنین ماکزیمم برگشت جریان در کانال عمودی روی می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID