مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی مکانیک مدرس | سال:1392 | دوره:13 | شماره:6 | صفحه شروع:83 | صفحه پایان:95

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

209

دانلود:

87

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات اتلاف لزجت روی انتقال حرارت سیال گازی در میکروکانال افقی با وجود رقت و هدایت محوری

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 95

چکیده

 در این تحقیق هیدرودینامیک و انتقال حرارت جریان گازی درون یک میکروکانال به صورت عددی بررسی شده است. سرعت و دمای جریان ورودی به کانال یکنواخت است و شرط مرزی لغزش سرعت و پرش دما, با توجه به رژیم لغزشی جریان, روی دیواره کانال حاکم است. طول میکروکانال به اندازه کافی بلند در نظر گرفته شده تا در انتها شرط توسعه یافتگی هیدرودینامیکی و دمایی برقرار باشد. گسسته سازی معادلات حاکم بر مبنای حجم کنترل انجام شده و با استفاده از الگوریتم سیمپل حل شده اند. اثرات پارامترهای مختلف, از جمله اتلاف لزجت, رقت, هدایت محوری و خزش بر انتقال حرارت بررسی شده است. نتایج بیانگر آن است که مقادیر عدد ناسلت در میکروکانال ها با مقادیر آن در کانال های با ابعاد معمول متفاوت است. در نظر گرفتن اتلاف لزجت, سبب ایجاد پرش چشمگیری در عدد ناسلت موضعی می شود که مقدار پرش, مستقل از عدد برینکمن می باشد. افزایش رقت, انتقال حرارت را در دو جهت مخالف تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین اثر افزایش عدد پکله بر روی عدد ناسلت توسعه یافته ضعیف بوده درحالی که اثر رقت بر روی آن قوی و قابل ملاحظه بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID