مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی مکانیک مدرس
سال:1392 | دوره:13 | شماره:6
صفحه شروع:140 | صفحه پایان:152

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

145

دانلود:

74

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی رتبه کاسته جریان غیر دائم کاویتاسیون جزئی با استفاده از روش المان مرزی

صفحات

 صفحه شروع 140 | صفحه پایان 152

چکیده

 در این مقاله یک روش رتبه کاسته کارآ جهت پیش بینی رفتار جریان غیردائم کاویتاسیون جزئی ارائه شده است. در این راستا جریان پتانسیل غیر دائم همراه با کاویتی با استفاده از روش المان مرزی تحلیل شده است. کاویتاسیون جزئی بر اساس روش غیرخطی جزئی با شبکه ثابت همراه با برخی اصلاحات مدل شده است. روش رتبه کاسته ارائه شده بر مبنای مقادیر ویژه می باشد. بدین منظور, الگوریتم تکراری محاسبه مرز کاویتی که به صورت متداول برای تعیین مرزهای کاویتی مورد استفاده قرار می گیرد, به طور بهینه ای حذف شده است. بر پایه این روش ها, تحلیل ویژه و مدل سازی رتبه کاسته جریان غیر دائم بر روی ناکا 16-006 انجام گرفته است. دقت و کارایی مدل ارائه شده با بررسی حالت های مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. مقایسه نتایج بین الگوریتم پیشنهادی و روش های متداول بیانگر کارکرد روش پیشنهادی با دقت مطلوب است. در نهایت نشان داده شده که مدل رتبه کاسته پیشنهادی از لحاظ زمان محاسباتی بسیار بهینه تر از روش متداول در تحلیل جریان غیر دائم کاویتاسیون جزئی بر روی هیدروفویل ها عمل می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی