video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

914

دانلود:

231

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه کارآمدی دو روش درمانی غیر جراحی «درمان فعال زودرس» و «بی حرکتی اولیه» در درمان بیماران دچار پیچ خوردگی مچ پا

نویسندگان

یاوری کیا علیرضا

صفحات

 صفحه شروع 46 | صفحه پایان 50

چکیده

 آسیبهای تاندونی مچ پا در جمعیت کلی در قالب آسیبهای ورزشی, شغلی و آسیبهای ناشی از فعالیتهای عادی روزمره, موارد شایعی هستند. شیوع آن در جمعیت کلی 7-2 درصد می باشد و اکثریت موارد در گروه سنی 35-15 سال رخ می دهد که فرد از لحاظ آمادگی و قدرت بدنی در اوج قرار دارد. این مطالعه با هدف مقایسه کارآمدی دو روش درمان غیر جراحی "بی حرکتی اولیه" و "درمان فعال زودرس" در بازگرداندن فعالیت طبیعی قبل از آسیب در بیماران دچار پیچ خوردگی مچ پا طراحی شده است. مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی می باشد که اطلاعات مورد نیاز با معاینه اولیه و معاینات سریال بعدی از 200 نفر از بیمارانی که در نیمه دوم سال 78 به اورژانس یا درمانگاه ارتوپدی بیمارستان مباشر کاشانی همدان مراجعه کرده و به صورت تصادفی بر حسب روز مراجعه در یکی از دو گروه درمانی قرار گرفتند, با استفاده از چک لیست جمع آوری شد و نتایج پس از استخراج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و با آزمون t و آزمون دقیق فیشر تست گردید.میانگین زمان بازگشت به فعالیت عادی روزمره و نیز فعالیت شغلی یا ورزشی در بیماران با شدتI پیچ خوردگی مچ پا در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. میانگین زمان بازگشت به فعالیت شغلی یا ورزشی در بیماران با شدتII پیچ خوردگی مچ پا نیز تفاوت معنی داری در دو گروه نداشت و تنها میانگین مدت زمان بازگشت به فعالیت عادی روزمره در بیماران با شدتII پیچ خوردگی مچ پا در دو گروه معنی دار بود(001/0 = P). ضمن اینکه وضعیت عملکردی بیماران در روز 90 پس از شروع درمان نیز در دو روش درمانی فوق تفاوت معنی داری از نظر آماری نشان نداد. در نهایت می توان نتیجه گرفت که دو روش درمانی "بی حرکتی اولیه" و "درمان فعال زودرس" تفاوتی در بازگرداندن بیماران دچار پیچ خوردگی مچ پا به سطح فعالیت فیزیکی قبل از آسیب ندارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  یاوری کیا، علیرضا. (1380). مقایسه کارآمدی دو روش درمانی غیر جراحی «درمان فعال زودرس» و «بی حرکتی اولیه» در درمان بیماران دچار پیچ خوردگی مچ پا. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، 8(4 (مسلسل 22))، 46-50. SID. https://sid.ir/paper/17878/fa

  Vancouver: کپی

  یاوری کیا علیرضا. مقایسه کارآمدی دو روش درمانی غیر جراحی «درمان فعال زودرس» و «بی حرکتی اولیه» در درمان بیماران دچار پیچ خوردگی مچ پا. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)[Internet]. 1380؛8(4 (مسلسل 22)):46-50. Available from: https://sid.ir/paper/17878/fa

  IEEE: کپی

  علیرضا یاوری کیا، “مقایسه کارآمدی دو روش درمانی غیر جراحی «درمان فعال زودرس» و «بی حرکتی اولیه» در درمان بیماران دچار پیچ خوردگی مچ پا،” مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، vol. 8، no. 4 (مسلسل 22)، pp. 46–50، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/17878/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی