Start: 2/2/2023 2:48:51 PMEnd: 2/2/2023 2:48:52 PM >> 600

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

210

دانلود:

81

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تداخلات دارویی بالقوه و فاکتورهای مرتبط با آن در بیماران بستری در بخش قلب و عروق بیمارستان قلب فرشچیان همدان

صفحات

 صفحه شروع 105 | صفحه پایان 111

چکیده

 سابقه و هدف: بیماران قلبی-عروقی به دلیل مصرف همزمان چندین دارو و نوع داروهایی که مصرف می کنند, مستعد تداخلات دارویی هستند. در این راستا, هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تداخلات دارویی بالقوه (PDDI: Potential Drug-Drug Interactions) و فاکتورهای مرتبط با آن در بیماران بستری در بخش قلب و عروق بیمارستان فرشچیان همدان می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی اطلاعات (جنس, سن, نوع بیماری, داروهای مصرفی و طول مدت بستری) از پرونده بیمارانی که به بیمارستان قلب فرشچیان همدان مراجعه کرده بودند, استخراج شد و تداخلات دارویی توسط نرم افزار Micromedx 1630 ارزیابی گردید. در ادامه, نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: از 900 پرونده بررسی شده, 424 نفر (1/47 درصد) مرد و 476 نفر (9/52 درصد) زن بودند. در مجموع, 4318 مورد تداخل تشخیص داده شد که 1610 مورد (3/37 درصد) تداخل شدید و 2708 مورد (7/62 درصد) تداخل متوسط بود. از سوی دیگر, میانگین سنی مردان 61 سال و برای زنان 5/60 سال به دست آمد (602/0P=). بر مبنای یافته ها, 815 نفر (6/90 درصد) حداقل یک نوع تداخل داشتند که از این تعداد, بیماران مرد 389 مورد (3/91 درصد) و بیماران زن 426 مورد (6/90 درصد) تداخل دارویی داشتند (258/0P=). لازم به ذکر است که میانگین سنی, تعداد دارو و روزهای بستری افرادی که تداخل دارویی داشتند, بیشتر از افرادی بود که تداخل دارویی نداشتند و این تفاوت از نظر آماری معنادار بود (001/0P=). باید خاطرنشان ساخت که بیشترین فراوانی در تداخلات دارو-دارو در شدت متوسط بین آترووستاتین و کلوپیدوگرل با 464 بار تکرار و در شدت شدید بین آسپرین با کلوپیدوگرل با 485 تکرار مشاهده شد. نتیجه گیری: براساس نتایج مطالعه حاضر می توان گفت که تداخلات دارویی بالقوه غالبا در بین بیماران قلبی-عروقی رخ می دهند. ذکر این نکته ضرورت دارد که جنسیت, تعداد داروی مصرفی و طول مدت بستری بر رخداد تداخلات دارویی اثرگذار می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی