Start: 2/8/2023 7:48:20 AMEnd: 2/8/2023 7:48:23 AM >> 443

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

562

دانلود:

230

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی فراوانی ژن های magA، fimHو rmpA در بین سویه های کلبسیلا پنومونیه جداشده از بیماران بستری در بیمارستان های شهرستان بابل

صفحات

 صفحه شروع 121 | صفحه پایان 126

چکیده

 سابقه و هدف: کلبسیلا پنومونیه به عنوان یکی از باکتری های پاتوژن فرصت طلب بیمارستانی شناخته می شود. شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی, ظهور سویه های مقاوم به چند دارو و فاکتورهای ویرولانس متعدد سهم به سزایی در ایجاد عفونت های مختلف دارند. در این ارتباط, مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی ژن های magA, fimH و rmpA در بین سویه های کلبسیلا پنومونیه جداشده از بیماران بستری در بیمارستان های شهرستان بابل انجام شد. مواد و روش ها: طی مطالعه توصیفی-مقطعی حاضر, 65 سویه کلبسیلا پنومونیه جمع آوری گردید. در این پژوهش الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن انجام شد. پس از استخراج DNA به کمک کیت تجاری, درصد فراوانی ژن های magA, fimH و rmpA به روش PCR (Polymerase Chain Reaction) مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: از بین سویه های مورد مطالعه, 42 ایزوله از بیمارستان روحانی و 23 مورد از بیمارستان شهید بهشتی جمع آوری گردیدند. در الگوی آنتی بیوگرام بیشترین مقاومت به اریترومایسین (5/61 درصد) و سفوتاکسیم (60 درصد) اختصاص داشت و کمترین مقاومت به ایمی پنم (0 درصد) و اوفلوکساسین (9/16 درصد) تعلق گرفت. علاوه براین, در روش مولکولی فراوانی ژن های fimH و rmpA به ترتیب 1/86 و 8/10 درصد گزارش گردید. شایان ذکر است که هیچ یک از سویه ها حامل ژن magA نبودند. نتیجه گیری: بر مبنای نتایج می توان گفت که مقاومت آنتی بیوتیکی و سویه های دارای مقاومت چند دارویی در بین سویه های کلبسیلا پنومونیه رو به افزایش است. از سوی دیگر, وجود برخی از فاکتورهای ویرولانس می تواند نقش به سزایی را در ایجاد سویه های مقاوم ایفا کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی