Start: 2/6/2023 12:25:28 PMEnd: 2/6/2023 12:25:29 PM >> 592

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,373

دانلود:

60

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثر ایبوپروفن تزریقی با کتورولاک تزریقی در کنترل درد شکستگی های دیستال رادیوس

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 84

چکیده

 سابقه و هدف: یکی از شایع ترین علائم در اورژانس های مراکز تروما, درد است. ضد التهاب های غیراستروئیدی از جمله داروهای پرکاربرد جهت کنترل درد در اورژانس می باشند. در این ارتباط, مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر ایبوپروفن تزریقی با کتورولاک تزریقی در کنترل درد شکستگی های دیستال رادیوس انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده در ارتباط با 150 بیمار مبتلا به شکستگی دیستال رادیوس مراجعه کننده به بیمارستان بعثت همدان در سال های 96-1395 انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه مداخله قرار گرفتند و ایبوپروفن با دوز 400 میلی گرم و کتورولاک با دوز 30 میلی گرم هر دو به مدت 30 دقیقه انفوزیون شدند. شدت درد 10 دقیقه قبل از تزریق و پس از دریافت دارو هر 30 دقیقه تا دو نوبت ثبت گردید. سپس, اثربخشی و عوارض داروها با استفاده از آزمون های آماری و نرم افزار SPSS 16تحلیل شد. یافته ها: بیماران شامل 97 مرد و 53 زن بودند و میانگین سنی آن ها 72/35 سال بود. بر مبنای نتایج هیچ گونه اختلاف معناداری در میزان درد قبل از تجویز داروها وجود نداشت. باید خاطرنشان ساخت که 30 دقیقه اول پس از اتمام تجویز داروها, میانگین کاهش شدت درد در گروه دریافت کننده کتورولاک بیشتر بود (05/0P<). نتیجه گیری: کتورولاک وریدی با دوز 30 میلی گرم موثرتر از ایبوپروفن با دوز 400 میلی گرم در کاهش شدت درد می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی