مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

148

دانلود:

23

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پایداری یک سیستم متشکل از سه محور با اتصال هوک

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 79

چکیده

 در این پژوهش, پایداری دینامیکی یک سیستم شامل سه شافت الاستیک پیچشی غیر هم محور به وسیله مدل سه درجه آزادی که حالت فضایی (سه بعدی) دارد, بررسی شده است. شافت ها با دو اتصال هوک متصل گشته اند و در انتهای هر کدام, یک دیسک صلب قرار دارد. ابتدا معادلات حرکت برای سیستم استخراج شده است و پس از خطی کردن معادلات دیفرانسیل, به صورت دستگاه معادلات متیو-هیل بیان گردیده و پایداری مجموعه به روش مندرمی ماتریس تحلیل شده است. در انتها محدوده پایداری دینامیکی بر حسب پارامترهای سیستم از قبیل سرعت دورانی, زاویه محور شافت ها با یکدیگر, سختی و استحکام شافت ها بیان گردیده است. نمودارهای پایداری بر اساس پارامترهای مختلف ارائه شده است و مشاهده می شود که با افزایش نسبت اینرسی دیسک ها و همچنین با کاهش زاویه اتصال هوک, پایداری افزایش می یابد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی