مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی مکانیک مدرس | سال:1391 | دوره:12 | شماره:6 | صفحه شروع:95 | صفحه پایان:103

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

387

دانلود:

137

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی دو فلز غیرهمجنس آلیاژ آلومینیم 5050 به فولاد زنگ نزن آستنیتی 304

صفحات

 صفحه شروع 95 | صفحه پایان 103

چکیده

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی یکی از روش های جوشکاری حالت جامد است که امروزه برای اتصال انواع مواد, به ویژه فلزات غیر همجنس کاربرد فراوانی یافته است. این روش نه تنها محدودیت های روش های جوشکاری ذوبی را ندارد, بلکه مزایای زیادی از جمله امکان اتصال فلزات با نقاط ذوب متفاوت را دارا می باشد. در این پژوهش اتصال موفقیت آمیز دو فلز غیرهمجنس آلیاژ آلومینیم 5050 به فولاد زنگ نزن آستنیتی 304 مورد مطالعه گرفت. از فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی برای اتصال این دو فلز استفاده شد. در اتصال فلزات غیرهمجنس به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی, پارامترهای زیادی همچون سرعت دورانی, سرعت خطی, افست و شکل ابزار بر خواص ریزساختاری و مکانیکی محل اتصال تاثیر گذار می باشد. در این تحقیق, به بررسی تاثیر سرعت دورانی, سرعت خطی و افست ابزار بر استحکام و سختی محل اتصال پرداخته شده است. همچنین, در ادامه تاثیر عملیات آنیل بر مقدار استحکام نهایی, درصد ازدیاد طول و خواص ناحیه جوش مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با آنیل کردن نمونه جوشکاری شده, استحکام نهایی 9 درصد و درصد ازدیاد طول به دو برابر افزایش یافته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID