مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات شهر ایرانی اسلامی | سال:1397 | دوره:9 | شماره:33 | صفحه شروع:19 | صفحه پایان:26

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

212

دانلود:

467

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مولفه های جغرافیایی و محیط زیستی در شکل گیری شهر میبد از پیش از تاریخ تا دوران اسلامی

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 26

چکیده

 دشت یزد اردکان از کهن ترین دورة استقرار از منظر مکان گزینی حوزه های جغرافیایی قابل استفاده برای سکونت, فاقد انتخاب های طبیعی متنوّع بوده است. مهم ترین علل این وضعیّت محدود بودن منابع زیستی از قبیل جریان های آبی دائمی و شرایط اقلیمی حاکم بر این دشت به واسطة موقعیّت جغرافیایی آن است. روش تحقیق در این مقاله به شیوة بررسی میدانی و اسناد و مکتوبات در قالب نقشه ها و نمودارهای مرتبط سامان یافته است. مهم ترین اهداف این مقاله ارائة یک الگوی استقراری مبتنی بر اقلیم, جغرافیا و بوم شناسی میبد است. سؤال اساسی این پژوهش مبتنی است بر این موضوع که شکل گیری این شهر به عنوان یکی از قدیمی ترین استقراراهای دشت یزد اردکان, حاصل چه برهم کنش ها و تأثیرات متقابل انسان و محیط پیرامون او بوده است. با استفاده از نتایج بررسی های میدانی باستان شناسی و ارزیابی مؤلّفه های جغرافیایی و زمین ریخت شناسی از قبیل تنوّع منابع آبی (آبراهه های باستانی و فن آوری قنات), شیب و ارتفاع زمین و واقعیّت های زمین شناسی دشت میبد, مشخّص می شود, شکل گیری میبد از پیش از تاریخ تا کنون در محدودة فضای دشتی با بستر رُسی میسّر بوده است. در دورة پیش از تاریخ و تا قبل از فراگیر شدن فن آوری کاریز این استقرارها فصلی و بدون تداوم استقراری در مجاورت آبراهه های باستانی در مجاورت تراس رُسی روستاهای بارجین بیده شکل گرفته اند. بعد از آشنایی با فن آوری قنات این استقرارها در قالب شهر امروزین میبد به صورت دائمی تداوم داشته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID