مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,989

دانلود:

479

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه بین هویت کار، رضایت کار و عدالت کار با تعهد کار کارکنان

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 69

چکیده

 یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه جامعه, عامل کار و نیروی انسانی است, توجه به این منبع مهم, سازمان و جامعه را به اهداف خود نزدیک تر می سازد. بنابراین یکی از وظایف مدیران, مسوولان و متخصصان این است که عوامل تاثیرگذار بر کیفیت نیروی انسانی را دریابند و در حفظ و رشد آن تلاش نموده و کارکنان را به سازمان متعهد نمایند. این مقاله تحقیقی در پی بررسی عوامل موثر بر میزان تعهد کار کارکنان است. مدل در نظر گرفته شده در این پژوهش شامل متغیرهای هویت کار, رضایت کار, عدالت کار و متغیرهای زمینه ای است که به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر تعهدکار کارکنان دخالت داده شده اند. 296نفر از کارکنان استانداری تهران و فرمانداری های تابعه که با نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده اند, جمعیت نمونه این مطالعه را تشکیل می دهند. نتایج نشان می دهد که مهمترین متغیر در بین متغیرهای در نظر گرفته شده در رابطه با میزان تعهدکار کارکنان, رضایت کار است, متغیرهای هویت کار و عدالت کار و دو متغیر زمینه ای «جنسیت و مدرک تحصیلی» به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق رضایت کار, بر تعهد کار تاثیر معنادار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان می دهد که رضایت کار با ضریب استاندارد 0.46 بیشترین تاثیر را بر تعهد کار دارد و پس از آن هویت کار با ضریب 0.33 قرار دارد. R2 برابر با 0.45 نیز بیان می کند که متغیرهای در نظر گرفته شده در این پژوهش, در کل قادر به تبیین 45 درصد از تغییرات متغیر وابسته (تعهد کار) می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  نوروزی، فیض اله، و عباس پورقلعه نوی، جواد. (1388). بررسی رابطه بین هویت کار, رضایت کار و عدالت کار با تعهد کار کارکنان. پژوهش نامه علوم اجتماعی، 3(4)، 55-69. SID. https://sid.ir/paper/177025/fa

  Vancouver: کپی

  نوروزی فیض اله، عباس پورقلعه نوی جواد. بررسی رابطه بین هویت کار, رضایت کار و عدالت کار با تعهد کار کارکنان. پژوهش نامه علوم اجتماعی[Internet]. 1388؛3(4):55-69. Available from: https://sid.ir/paper/177025/fa

  IEEE: کپی

  فیض اله نوروزی، و جواد عباس پورقلعه نوی، “بررسی رابطه بین هویت کار, رضایت کار و عدالت کار با تعهد کار کارکنان،” پژوهش نامه علوم اجتماعی، vol. 3، no. 4، pp. 55–69، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/177025/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی