مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,224

دانلود:

504

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش مدیران فرهنگی در ارتقای مسوولیت اجتماعی (بررسی موردی: مدیران تک پست سازمان صدا و سیما)

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 59

چکیده

 مسوولیت اجتماعی سازمان (CSR) موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سال های اخیر بوده و عامل اساسی بقای هر سازمانی محسوب می شود. سازمان های سرآمد به عنوان سازمان هایی پاسخگو, برای شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان باید تعهدات خود به مسوولیت اجتماعی را از طریق ارزشهای خویش ابراز دارند و اطمینان حاصل کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری می شوند و به این ترتیب مسوولیت پذیری اجتماعی برای آنان مزایای دو جانبه ای خواهد داشت به طوریکه هم سازمان از رویکرد اخلاقی تر و منسجم تر خود نفع می برد و هم جامعه و طرفهای ذینفع نیز نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت. پژوهش حاضر که در راستای تبیین نقش مدیران فرهنگی در ارتقا مسوولیت اجتماعی به انجام رسیده ضمن تاکید بر مفهوم و اهمیت مسوولیت اجتماعی در سازمانها, به بررسی نقش مدیران در چهار بعداقتصادی, اخلاقی, اجتماعی و زیست محیطی در جهت ارتقای مسوولیت اجتماعی پرداخته و در قالب مدل تحلیلی تحقق مولفه ها و اجزا مسوولیت اجتماعی را تشریح و به لزوم برنامه ریزی مدیران برای ارتقا آن جهت تحقق اهداف سازمان اشاره می نماید. با توجه به سوال اصلی تحقیق که مدیران فرهنگی چگونه می توانند ارتقا مسوولیت اجتماعی را در سازمان محقق سازد یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تنظیم گردیده و از طریق تحقیق همبستگی به بررسی نقش مدیران فرهنگی در ارتقا مسوولیت اجتماعی پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران تک پست سازمان صدا و سیمای شهر تهران می باشند و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه محقق می باشد که پس از روایی و پایایی سنجی آن میان اعضای نمونه تقسیم و پس از گردآوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل صورت پذیرفته و فرضیات مورد آزمون قرار گرفتند که در جمع بندی مشخص گردید مدیران فرهنگی در ارتقای مسوولیت اجتماعی سازمان نقش موثری دارند و همچنین بین نقش مدیران فرهنگی در اهداف اقتصادی, اخلاقی, اجتماعی و زیست محیطی و ارتقا مسوولیت اجتماعی سازمانی رابطه قوی وجود دارد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

رویایی، رمضانعلی، و مهردوست، حسین. (1388). بررسی نقش مدیران فرهنگی در ارتقای مسوولیت اجتماعی (بررسی موردی: مدیران تک پست سازمان صدا و سیما). پژوهش نامه علوم اجتماعی، 3(3)، 43-59. SID. https://sid.ir/paper/177011/fa

Vancouver: کپی

رویایی رمضانعلی، مهردوست حسین. بررسی نقش مدیران فرهنگی در ارتقای مسوولیت اجتماعی (بررسی موردی: مدیران تک پست سازمان صدا و سیما). پژوهش نامه علوم اجتماعی[Internet]. 1388؛3(3):43-59. Available from: https://sid.ir/paper/177011/fa

IEEE: کپی

رمضانعلی رویایی، و حسین مهردوست، “بررسی نقش مدیران فرهنگی در ارتقای مسوولیت اجتماعی (بررسی موردی: مدیران تک پست سازمان صدا و سیما)،” پژوهش نامه علوم اجتماعی، vol. 3، no. 3، pp. 43–59، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/177011/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی