مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زیست شناسی جانوری
سال:1390 | دوره:4 | شماره:1
صفحه شروع:47 | صفحه پایان:56

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

384

دانلود:

84

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی فون ماهیان ساکن در رودخانه بیدواز اسفراین

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 56

چکیده

 در این تحقیق فون ماهیان ساکن رودخانه بیدواز اسفراین مورد مطالعه قرار گرفت. این رودخانه یک منبع آبی دائمی در استان خراسان شمالی است که وسعت حوضه آبریز آن به حدود 434 کیلومتر مربع می رسد. طی سفرهای متعدد به منطقه مورد مطالعه در مجموع تعداد 136 نمونه ماهی ساکن این رودخانه با تور گرفته و پس از انتقال به ظروف مخصوص به آزمایشگاه منتقل گردیدند. در آنجا متعاقبا نمونه ها با تزریق الکل به مغزشان کشته شده و صفات ریخت شناسی, بیومتریک و بیومریستیک آنها مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت با توجه به کلیدهای موجود خانواده, جنس و گونه آن ها شناسایی گردید. به طور کلی تعداد سه گونه ماهی از راست Cypriniformes شامل Schizothorax pelzami,Capoeta fusca و Nemachilus malapterurus شناسایی گردیدند. در این تحقیق نسبت جنسیتی نیز در گونه های شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری (P<0.05) در نسبت تعداد افراد نر به افراد ماده در هر سه گونه مشاهده می گردد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.