مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,378

دانلود:

268

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر عصاره الکلی میوه عروسک پشت پرده بر رشد و نمو جفت در موش صحرایی حامله نژاد ویستار

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 60

کلیدواژه

عروسک پشت پرده (گیاه)Q3
جفت (حیوان)Q3

چکیده

 در این تحقیق اثرات ناهنجاری زای عصاره الکلی میوه عروسک پشت پرده روی رشد و نمو جفت در روز 4 و 6 بارداری در موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفته است. 30سر موش ماده رت به طور تصادفی به 6 گروه تقسیم شدند گروه کنترل, گروه تجربی 1 و 2 که هر یک در روز های 4 و 6 بارداری دوزهای 8 و 10 گرم بر کیلوگرم وزن بدن حیوان از عصاره الکلی میوه عروسک پشت پرده را دریافت می کردند و گروه تجربی 3 که در روز 6 بارداری دوز 12 گرم بر کیلوگرم وزن بدن حیوان از عصاره الکلی میوه عروسک پشت پرده را دریافت کردند. تمام جفت ها از رحم در روز 15 بارداری خارج گردیدند و از نظر ریخت شناختی و بافت شناختی بررسی شدند.تجزیه و تحلیل به دست آمده نشان داد که تزریق داخل صفاقی عصاره الکلی میوه عروسک پشت پرده در روزهای 4 و 6 بارداری به موش حامله باعث کاهش معنی دار قطر, وزن و حجم جفت های گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل گردیده است. همچنین بررسی های ریخت شناختی نشان داد که هاله خون در درصدی از جفت های گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل وجود داشته است. به علاوه بررسی های بافتی جفت های گروه های تجربی, افزایش معنی دار تعداد سلول های هوف بوئر را در مقایسه با گروه کنترل نشان می دهد.عصاره الکلی میوه عروسک پشت پرده به واسطه جلوگیری از تقسیم و تمایز سلولی و کاهش عملکرد بعضی از آنزیم ها و هورمون ها احتمالا می تواند بر رشد کمی جفت ها و تمایز بعضی از سلول ها تاثیر منفی داشته باشد. با توجه به اثرات فیزیولوژیک گزارش شده برای فیزالین ها از جمله فیزالینF  احتمال می رود بخشی از اثرات تراتوژنیک عصاره الکلی مربوط به این فیزالین ها باشد ولی برای نتیجه گیری قطعی و نهایی نیاز به تحقیقات کمی و کیفی بیشتری در این مورد می باشد. بنابراین به زنان باردار توصیه می شود تا تکمیل شدن تحقیقات در مورد این گیاه دارویی در زمان بارداری از این گیاه استفاده ننمایند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نسیمی، مهناز، حیدری نصرآبادی، میترا، و شیروی، عبدالحسین. (1387). اثر عصاره الکلی میوه عروسک پشت پرده بر رشد و نمو جفت در موش صحرایی حامله نژاد ویستار. زیست شناسی جانوری، 1(2)، 51-60. SID. https://sid.ir/paper/176757/fa

  Vancouver: کپی

  نسیمی مهناز، حیدری نصرآبادی میترا، شیروی عبدالحسین. اثر عصاره الکلی میوه عروسک پشت پرده بر رشد و نمو جفت در موش صحرایی حامله نژاد ویستار. زیست شناسی جانوری[Internet]. 1387؛1(2):51-60. Available from: https://sid.ir/paper/176757/fa

  IEEE: کپی

  مهناز نسیمی، میترا حیدری نصرآبادی، و عبدالحسین شیروی، “اثر عصاره الکلی میوه عروسک پشت پرده بر رشد و نمو جفت در موش صحرایی حامله نژاد ویستار،” زیست شناسی جانوری، vol. 1، no. 2، pp. 51–60، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/176757/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی