مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدلسازی اقتصادی | سال:1391 | دوره:6 | شماره:4 (پیاپی 20) | صفحه شروع:93 | صفحه پایان:109

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

314

دانلود:

124

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر تولیدات کارخانه ای و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار گاز CO2 در کشورهای عضو گروه D8

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 109

چکیده

 در این تحقیق تاثیر متغیرهایی از قبیل مصرف انرژی, تولیدات کارخانه ای, درجه باز بودن اقتصاد, سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی بر انتشار گاز دی اکسید کربن برای سال های (2010-1990) در کشورهای گروه D8 در قالب یک الگوی اقتصادسنجی با استفاده از داده های تلفیقی (پانل دیتا) و روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که در روش اثرات ثابت تمام متغیرهای مورد بررسی به جز سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه ای مثبت و معنادار با انتشار گاز دی اکسید کربن دارند. در روش گشتاورهای تعمیم یافته نیز تمام متغیرهای برآورد شده مثبت و معنادار می باشند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID