مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدلسازی اقتصادی | سال:1391 | دوره:6 | شماره:4 (پیاپی 20) | صفحه شروع:21 | صفحه پایان:39

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

297

دانلود:

126

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر شوک های مالی بر تولید و سطح قیمت در ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 39

کلیدواژه

چکیده

 هدف این مقاله بررسی آثار تکانه های مالی بر تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت در ایران با استفاده از داده های فصلی, طی دوره زمانی 1389:4-1367:1 است. در این راستا از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی برای متغیرهای مدل نشان می دهد اجزای مختلف هزینه دولت و درآمد مالیاتی آثار متفاوتی در کوتاه‌ مدت و بلند‌مدت بر متغیرهای کلان به جای می گذارند. تکانه مثبت در مخارج کل و مخارج جاری دولت, تولید را در کوتاه مدت به صورت موقت افزایش می دهد و نیز منجر به افزایش سطح قیمت ها می شود؛ این در حالی است که هزینه های عمرانی اثر مثبت پایدارتری بر تولید دارد, اما بر سطح قیمت تاثیر ندارد. تکانه مثبت در کل درآمد مالیاتی اثر چندانی بر تولید نشان نمی دهد, اما در کوتاه مدت اثر منفی بر سطح قیمت اعمال می کند. بررسی اجزای درآمدهای مالیاتی حاکی از آن است که تکانه های مثبت در مالیات های مستقیم باعث کاهش تولید و سطح قیمت در کوتاه مدت می شود و مالیات های غیرمستقیم اثر معناداری بر این متغیرها ندارد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID