مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

178

دانلود:

88

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل موثر در رضایتمندی روستاییان از جابجایی های فضایی، مکانی روستاها (مطالعه موردی: روستای چهارمحل، شهرستان رودبار)

صفحات

 صفحه شروع 113 | صفحه پایان 126

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی روستاییان در جابجایی های فضایی, مکانی روستاها در طی سال های 1385-1369 به انجام رسیده است. این تحقیق از نوع پیمایشی است که به روش توصیفی - تحلیلی و همبستگی در روستای چهارمحل از توابع بخش خورگام شهرستان رودبار استان گیلان به عمل آمده است. برای انجام این تحقیق از دو روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سرپرستان 720 خانوار روستای چهارمحل می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 251 نفر تعیین شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری, متغیرهای متعددی و بصورت متقاطع و دو به دو مورد آزمون قرار گرفتند که برای محاسبه رابطه بین متغیرها از آزمون کای اسکوئر و برای بررسی شدت رابطه بین آن ها ازآزمون Cramer’s v (به دلیل غیر پارامتری بودن) استفاده شده است. نتایج حاصل از مقادیر بدست آمده در سطح معناداری با مقدار sig=0.000 و وجود شدت رابطه با میزان Cramer's v=0.000 در اغلب آزمون های بعمل آمده رضایت اهالی روستای چهارمحل ازجابجایی فضایی و مکانی و ادغام صورت گرفته, حاصل اقدامات مختلفی از جمله شکل گیری ساختار اقتصادی و شغلی در منطقه, برخورداری از امکانات و خدمات زیربنایی, ساخت مساکن با مصالح بهتر, اجرای طرح هادی, افزایش درآمد روستاییان و جلب مشارکت روستاییان بوده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.