video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,766

دانلود:

390

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کارآیی هاضم هوازی در تثبیت لجن تصفیه خانه فاضلاب شهر سرکان

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 37

چکیده

 هضم هوازی متداولترین روش تثبیت مواد آلی لجن برای تصفیه خانه های کوچک فاضلاب به شمار می رود. هدف از این تحقیق ارزیابی کارآیی هاضم هوازی در مقیاس آزمایشگاهی جهت تثبیت لجنهای دفعی از تصفیه خانه فاضلاب شهر سرکان می باشد.این تحقیق به مدت 7 ماه از مرداد تا اسفندماه1380 در چهار مرحله مجزا بر روی لجنهای دفعی این تصفیه خانه انجام شد. عملیات هضم هوازی در داخل بیوراکتور به حجم 30 لیتر در آزمایشگاه بهداشت محیط دانشکده بهداشت همدان انجام گرفت . در هرمرحله, ابتدا یک نمونه از لجنهای دفعی از تصفیه خانه فاضلاب سرکان آنالیز شده سپس نمونه های تهیه شده از بیوراکتور درطول سه هفته عملیات هضم هوازی مورد بررسی قرار گرفت. شاخصهای تثبیت و استفاده مجدد لجن که در این نمونه ها تعیین شدند, پارامترهای نسبت جامدات فرار به جامدات کل (VS/TS), درصد کاهش جامدات فرار, سرعت ویژه جذب اکسیژن (SOUR) و تعداد کلیفرمهای کل (TC) ومدفوعی (FC) بودند. نتایج آزمایشات نشان دادکه مقادیر متوسط نسبت VS/TS , SOUR و FC در لجنهای خروجی از این تصفیه خانه به ترتیب مقادیر 754/0 ,395/3 و 108×93/1 بودند. اندازه گیری شاخصهای تثبیت لجن در بیوراکتور مشخص کردکه میزان جامدات فرار (VS) بعد ازگذشت حداکثر 11روز 40 درصد کاهش داشته و نسبت (VS/TS) حداکثر در روز پانزدهم به کمتر از 60 درصد رسیده است. همچنین مقدار (SOUR) نیز حداکثر بعد از گذشت 17روز به کمتر از 2mgo2/gr.vs.h کاهش یافته است. میانگین تعداد کلی فرمهای مدفوعی پس از انجام مراحل هضم هوازی در لجنهای موجود در بیوراکتور پس از گذشت 22 روز 106 × 08/1 تعیین شد.این نتایج مشخص نمودکه لجنهای دفعی از تصفیه خانه فاضلاب سرکان خام و تثبیت نشده هستند و هاضم هوازی قادر است در مدت 17 روز این لجنها را تثبیت نماید. با این وجود کیفیت میکروبی لجنهای موجود در هاضم پس از گذشت 22 روز حداکثر در سطح کلاسB استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا قرار می گیرد. بر این اساس, لجنهای تثبیت شده در هاضم هوازی در نهایت قابلیت احیای خاکهای ضعیف و یا استفاده در اراضی جنگلی را داشته اما به هیچوجه نبایستی به عنوان کود در اراضی کشاورزی بکار گرفته شوند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  فرزادکیا، مهدی، و نوریه، نفیسه. (1382). بررسی کارآیی هاضم هوازی در تثبیت لجن تصفیه خانه فاضلاب شهر سرکان. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، 10(4 (مسلسل 30))، 31-37. SID. https://sid.ir/paper/17578/fa

  Vancouver: کپی

  فرزادکیا مهدی، نوریه نفیسه. بررسی کارآیی هاضم هوازی در تثبیت لجن تصفیه خانه فاضلاب شهر سرکان. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)[Internet]. 1382؛10(4 (مسلسل 30)):31-37. Available from: https://sid.ir/paper/17578/fa

  IEEE: کپی

  مهدی فرزادکیا، و نفیسه نوریه، “بررسی کارآیی هاضم هوازی در تثبیت لجن تصفیه خانه فاضلاب شهر سرکان،” مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، vol. 10، no. 4 (مسلسل 30)، pp. 31–37، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/17578/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی